Õigusrikkujad teevad riigimetsas üldkasulikku tööd 18.05

Mai alguses Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna Võru talitusega allkirjastatud koostöölepingu kohaselt pakub RMK kriminaalhooldusalustele isikutele üldkasuliku töö tegemise võimalust. Tasuta abitööjõudu rakendatakse loodusvahtide abistamiseks.
Õigusrikkujaid on plaanis kasutada töödel, mida loodusvaht üksi teha ei saa või mis võtavad ühel inimesel väga palju aega. “Peamiselt matkaradade ja loodushoiuobjektide koristus- ja remonttööd,” selgitas RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks. “Näiteks praegu kohe oleks vaja likvideerida erosioonikahjustusi Rõuge ürgoru matkarajal, aeganõudva tööna ootab tormikahjustuste tagajärgede likvideerimine Vällamäe matkarajal. Siiamaani on loodusvahid käinud üksteisel abis selliseid töid tegemas, see aga pole ei majanduslikult ega ajaliselt otstarbekas. Tasuta abitööjõud on nende tööde puhul teretulnud.

Initsiatiiv kriminaalhooldusalustele üldkasuliku töö pakkumiseks tuli RMK-lt, eeskuju saadi Soome kolleegidelt. “Meie jaoks on esmatähtis, et inimesed väärtustaksid loodust ja sinna rajatud puhkevõimalusi. Üks viis selle tagamiseks on nende kaasamine objektide hooldamisse ja rajamisse,sõnas Denks. Antud juhul saame seda võimalust pakkuda õigusrikkujaile, kuid leping ei kohusta meid neile pidevalt tööd pakkuma.

Üldkasuliku töö tegijate näol on tegemist kriminaalkorras karistatud ja kriminaalhoolduse alla määratud isikutega – enamjaolt kiiruse ületajate ja joobes juhtidega, kes saavad üldkasuliku tööga asendada kuni kaheaastast vangistust või rahalist trahvi. Enne töö pakkumist jagatakse RMK-le isikute kohta taustainfot ja vastavalt sellele valitakse tööde tegijad. Süüdimõistetutega ei sõlmita eraldi töölepingut ning tehtud töö eest ei maksta neile tasu.

Praegune koostööleping kehtib aasta lõpuni ning hinnanguliselt pakub RMK sel ajal Lõuna-Eestis rakendust kaheksale õigusrikkujale. Kui selline koostöömudel end õigustab, võidakse seda rakendada ka mujal Eestis.

RMK-l on ka varasemast hea koostöökogemus AS-iga Eesti Vanglatööstus, kes on aastate jooksul valmistanud riigimetsa puhkealadele kattega lõkkekohti.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hoole all on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tarmo Denks                                                                                  
RMK loodushoiuosakonna Lõuna-Eesti piirkonna juhataja
Tel: 518 4294
E-post: tarmo.denks@rmk.ee
www.rmk.ee