RMK nõukogu võttis vastu 2010. aasta lisaeelarve 13.04

RMK nõukogu kinnitas ettevõtte 2010. aasta lisaeelarve, millega suurendatakse puidumüügi mahtu ning investeeringuid looduse kaitsmisse. Seoses metsamajanduslike tööde mahu kasvamisega suureneb tööhõive riigimetsas ca 350 töökoha võrra.

2010. aasta lisaeelarvega prognoosib RMK alanud aasta müügituluks 1,7 miljardit ning kasumiks 210 miljonit krooni. Võrreldes eelmise aastaga prognoositakse ettevõtte tulude suurenemist tänavu 36% ning kasumi kasvu 41% võrra. 2010. aasta esialgse eelarvega võrreldes on tulusid suurendatud 11% ning kulusid 8%. RMK 2009. aasta müügitulu ulatus 1,251 miljardi ning kasum 148,9 miljoni kroonini.

“2010. aasta lisaeelarve vajadus tekkis seoses puiduturu aktiviseerumisega ning seeläbi loodud võimalusele ressurssi rohkem kasutusse võtta,” kommenteeris RMK nõukogu esimees Mati Polli. “Oluline on ka see, et saame tänases majandussituatsioonis sadadele inimestele tööd ja leiba pakkuda.”

Sel aastal plaanib RMK riigimetsa raie- ja müügimahtu suurendada rekordilise 2,8 miljoni tihumeetrini. Eelmisel aastal müüdi puitu 2,36 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 514 kr/km3, selle aasta keskmiseks müügihinnaks prognoositakse 602 kr/km3. Hinnanguliselt annab RMK otsus suurendada raie- ning metsakasvatuslike tööde mahtu ettevõtte partnerite juures tööd täiendavalt 350 inimesele.

Teine oluline põhjus lisaeelarve vastuvõtmiseks oli RMK nõukogu juhi Mati Polli sõnul suurenenud tähelepanu looduskaitsele. “RMK struktuuri lisandus uue üksusena looduskaitsetalitus, kes korraldab praktilisi looduskaitsetöid metsas. RMK investeeringud looduskaitsesse kasvasid lisaeelarvega 2 miljonilt 12 miljonile,” sõnas Polli.

Hüppeline kasv looduskaitsetööde mahus tuleneb 25. märtsil Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud elukeskkonna arendamise rakenduskava “Looduse mitmekesisuse säilitamine” meetme investeeringutest. Eraldatud raha kulutatakse 10,2 miljoni krooni ulatuses praktiliste looduskaitsetööde korraldamiseks riigimetsas, 1 miljoni krooni ulatuses plaanib RMK korrastada linnades asuvat riigi omandis olevat metsamaad. Viimane annab võimaluse tööd pakkuda ka linnades elavatele töötutele, kelle jaoks metsa tööle käimine oleks kauguse tõttu võimatu. 

Reedel vastu võetud lisaeelarvega suurendas RMK kulutusi ka taimla- ja seemnemajanduse arendamiseks, sest hinnangute kohaselt suureneb seoses raiemahtude kasvuga kahe aasta pärast metsataimede vajadus oluliselt, ulatudes seniselt 11 miljonilt 14,5 miljoni taimeni.

4,6 miljoni krooni võrra suurendati ka loodushoiu valdkonna eelarvet. Metsapuhkuse korralduse ja teiste metsa mitmekülgseks kasutamiseks vajalike tingimuste loomisega tegeleva üksuse eelarve ulatub nüüd 76 miljoni kroonini.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Mati Polli
RMK nõukogu esimees
Tel 504 6577
E-post mati@sylvester.ee

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee