RMK sõlmis leppe looduspuhkuse korraldaja osaühinguga 360 kraadi 01.12

Eesmärgiga korraldada ja propageerida ühistel põhimõtetel ja heal taval põhinevat aktiivset looduspuhkust, sõlmis RMK 27.novembril 2009. koostöölepingu osaühinguga 360 kraadi. Leping sätestab poolte vahel looduspuhkuse korraldamise põhimõtted seitsmel RMK puhkealal.

Lepingu eesmärgiks on RMK majandatavas riigimetsas asuvate puhkemaastike jätkusuutliku kasutamise kindlustamine, puhkealadel pakutavate puhkusevõimaluste mitmekesistamine ja loodus- ning metsapuhkuse võimaluste kasutajate ressursisäästlike väärtushinnangute kujundamine.

Vastavalt koostööleppele tegutseb OÜ 360 kraadi seitsmel RMK puhkealal:
Tallinna ümbruse-, Põhja-Eesti-, Aegviidu-Kõrvemaa-,  Nõva-, Hiiumaa-,      Saaremaa- ja Peipsi põhjaranniku puhkealal. Looduspuhkuse korraldaja pakub oma klientidele  erinevaid matku, juhendatud loodusvaatlusi ning mänge ja seiklusi Eestimaa looduses.

RMK üks rolle on looduses liikumise võimaluste loomine ning metsa mitmekülgse  kasutamise edendamine. Koostöölepe on omamoodi tunnustus ettevõtjale, kes järgib säästlikke põhimõtteid ja aitab tagada puhkemaastike säilimise.

RMK järgib oma tegevuses loodushoiu hea tava põhimõtteid, millega tagatakse RMK puhkealade säästlik majandamine. Nimetatud hea tava kohaselt püüeldakse metsapuhkuse korraldamisel keskkonda säästva ja prügivaba looduses liikumise poole, minimeeritakse saasteid vette ja õhku ning eelistatud on tegevused, mis toetavad lihasjõul looduses liikumist.

Esimeseks RMK-ga analoogse koostööleppe sõlminud ettevõte oli suurte kogemustega loodusmatkade korraldajaga OÜ Matkajuht 29.09.2008.a.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee