RMK ja Elering OÜ sõlmisid lepingu õhuliinide kaitsevööndite laiendamiseks ja hooldamiseks 23.11

RMK juhatuse liikmete Tavo Uuetalu ja Tiit Timbergi ning Elering OÜ juhatuse esimehe Lembit Vali ja juhatuse liikme Peep Soone poolt allkirjastatud leping sõlmiti viieks aastaks. Lepingust tulenevalt korraldab RMK õhuliinide kaitsevööndites kasvava metsa ja võsa raiet riigimetsa läbivatel liinilõikudel.

„RMK-l on piisavalt oskuslikke ja kogenud töövõtjaid, et teostada õhuliinide kaitsevööndites raietöid. Arvestades, kui palju elektriliine läbib riigimetsa, siis sellest tulenevalt on tegemist  olulise lisatööga, mis loob ka võimalusi täiendavaks tööhõiveks“, selgitas RMK juhatuse liige Tavo Uuetalu.  

„Elering OÜ üheks prioriteediks on viimastel aastatel olnud kaitsevööndi ulatuses liinikoridoride laiendamine, et vältida sügistormide  ajal puude langemist liinidele. Lisaks elektrivarustuse tagamisele on oluline ka elektriohutuse aspekt, kaitsevööndite laius ongi kehtestatud Elektriohutusseaduse alusel", kommenteeris omaltpoolt Elering OÜ juhatuse esimees Lembit Vali.

Lepinguga määratakse osapoolte esindajad koostöö korraldamiseks, tellimuse esitamise ja täitmise põhimõtted ning tööde teostamise hinnad. Äsja sõlmitud leping on järjekorras kolmas. Varasemate, aastaste lepingute alusel, on RMK poolt raiutud liinikoridoride kaitsevööndites ligi 40 000 kuupmeetrit kasvavat metsa.

Elering OÜ õhuliinide kogupikkus on ligikaudu 5200 kilomeetrit. RMK hindab riigimetsa läbivate 110 kV pingega elektriliinide liinitrasside pikkuseks 400 kilomeetrit ja 220-330 kV pingega elektriliinide liinitrasside pikkuseks 285 kilomeetrit. Kasvava metsa raievajaduseks riigimetsa läbivates liinikoridorides hinnatakse 200 000 kuupmeetrit.   

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Elering OÜ on elektrienergia ülekandega tegelev ettevõte, mis ühendab terviklikuks energia-süsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad. Eleringi OÜ elektrivõrgu kaudu on Eesti energiasüsteem ühendatud naabermaade energiasüsteemidega. Eleringi OÜ koosseisu kuuluv elektrisüsteemi juhtimiskeskus juhib reaalajas kogu Eesti elektrisüsteemi, et tagada selle pidev ja kvaliteetne toimimine.


Lisainfo:
Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Telefon 504 5069
e-post tavo.uuetalu@rmk.ee
www.rmk.ee

Lembit Vali
Elering OÜ juhatuse esimees
Telefon 715 1221, 5667 0021
E-post info@elering.ee või kersti.prei@elering.ee
www.elering.ee