RMK nõukogu kiitis heaks eelneva aasta struktuurimuudatuste tulemused 24.09

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kiitis oma 18. septembri istungil heaks organisatsiooni juhtimisstruktuuris möödunud aastal läbi viidud ümberkorralduste tulemused. Aastase rakenduse järel tehtud kokkuvõtete alusel võib kinnitada, et suurenenud on RMK võimekus metsatöid korraldada. Lisaks on paranenud nii klientide kui töötajate rahulolu organisatsiooni toimimisega. 

Nõukogu hindas vajalikuks ka möödunud kuul Eesti Energia Narva Elektrijaamadega sõlmitud hakkpuidu tarnelepingud, millega suurendatakse taastuvenergia tootmist ning laiendatakse veelgi puidu kasutusvõimalusi kohapeal.

„RMK nõukogu kuulas ära ettevõtte juhatuse ettekande ümberkorralduste elluviimise käigust ja tulemustest ning veendus, et need on muutnud organisatsiooni toimimise läbipaistvamaks ja efektiivsemaks,“ kinnitas nõukogu esimees Ülle Rajasalu.

Rajasalu sõnul on oluline ka see, et aasta pärast ümberkorralduste läbiviimist ja uue töökorralduse rakendumist hindasid partnerid muudatuste mõju RMK töö kvaliteedile positiivseks (Turu-uuringute AS-i uuring). Ka organisatsiooni sees läbiviidud uuring näitas töötajate rahulolu kasvu.

Uue töökorralduse järgi kavandab üks struktuuriüksus – metskond – vajalikud metsakasvatuslikud tööd, teine struktuur – metsamajanduse regioon – viib need läbi, ning metskond hindab tehtu kvaliteeti. Nii rakendub iga tööoperatsiooni juures neljasilma printsiip ning tööde kvaliteet kasvab.

RMK läks spetsialiseerumisele ning seeläbi juhtimissüsteemi efektiivsemaks ning läbipaistvamaks muutvale struktuurile üle 1. juulil 2008.  Esimese aasta jooksul on juhtimis- ja üldhalduskulude arvelt kokkuhoitud 77 miljonit krooni, mis moodustab ligi kolmandiku kogu organisatsiooni vastavatest kuludest enne ümberkorraldusi. Kokku hoitud raha on võimaldanud teha täiendavaid investeeringuid looduskaitse ning metsapuhkuse veetmise võimaluste parendamiseks, samuti muudeti turul konkurentsivõimeliseks RMK töötajate põhipalgad. Lähitulevikus soovib RMK veelgi suurendada metsatööde mahtu, varuda ning müüa enam puitu ning kasvatada seeläbi maapiirkondade tööhõivet.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 40% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
Telefon 511 7319

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Telefon 528 1299
e-post
aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee