RMK 2008. aasta esimese poolaasta majandustulemused 23.07

RMK 2008. aasta esimese poolaasta müügitulu oli kokku 1,032 miljardit krooni, mis on 296 miljonit krooni enam kui eelmise aasta samal perioodil. Valdava osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist; tulu teistest tegevustest moodustas 15 miljonit krooni.

Metsamaterjali müüs RMK tänavu esimese 6 kuuga 1,24 miljonit tihumeetrit 937 miljoni krooni väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 752 krooni tihumeetri kohta, mis on möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 26% võrra kõrgem. Kasvava metsa raieõigusena müüs RMK sanitaarraiet, millega aidatakse kaasa kohaliku elanikkonna küttepuudega varustamisele. Sanitaarraie raieõiguse keskmiseks müügihinnaks kujunes esimesel poolaastal 213 krooni tihumeetri kohta.

Metsamaterjali keskmine müügihind on võrreldes möödunud aasta lõpu turu kõrgperioodiga jätkuvalt langenud. „Heameelt teeb see, et vaatamata langenud turunõudlusele on kogu raiutud puit õnnestunud maha müüa. Kolmandaks kvartaliks prognoosime hinna püsimist praegusel tasemel, aasta lõpuks mõningast hindade tõusu,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Aastaeelarve prognoosid on tehtud piisavalt konservatiivsetena, selleks et võetud kohustustega vaatamata majanduse jahenemisele siiski toime tulla," lisas RMK finantsdirektor Jaanus Laas.

Metsamaterjali müügimahust 72% moodustas uuendusraietest varutud puit, 22% puidust pärines harvendusraietest. Uuendusraiet on riigimetsas tänavu tehtud 3212 hektaril, mis moodustab 39% Vabariigi Valitsuse poolt 2008. aastaks määratust. Riigimetsa on tänavu uuendatud (istutus ja külv) kokku 4874 hektaril.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2008. aasta esimesel poolaastal kokku 15 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK esimese 6 kuuga 5 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Tel 508 8744