RMK rahastab rakendusuuringuid 3,2 miljoni krooniga 20.11

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) teadusnõukogu poolt sel suvel välja kuulutatud rakendusuuringute konkursile esitatud taotluste seast valis RMK juhatus välja kolm projekti, mida finantseeritakse kokku rohkem kui 3,2 miljoni krooniga.

„Muutuvad keskkonna- ja majandustingimused nõuavad metsa majandajalt paidlikkust ja innovaatilisust, aga ka uusi teadmisi muutuvates oludes toimetulekuks,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas rakendusuuringute tellimise vajadust. Aigar Kallase sõnul on kõik rahastamise pälvinud projektid seotud RMK jaoks oluliste teemadega.

Taotlusi esitati kokku kaheksa, hinnatud taotluste soovitud rahastamismaht ületas kokku 6 miljonit krooni. Rahastamiseks valiti välja kolm järgnevat projekti:
• raidmete kasutuselevõtuga ohustatud koore- ja puiduseoselised liigid Eestis, projekti kestus 36 kuud ning rahastamise maht 0,6 miljonit krooni, projektijuht on Piret Lõhmus Tartu Ülikoolist;
• metsakuivenduse mõju potentsiaalselt ohustatud elustikule, projekti kestus 36 kuud ning rahastamise maht 1,4 miljonit krooni, projektijuht on Raul Rosenvald Eesti Maaülikoolist;
• puistu takseertunnuste juurdekasvu mudelite täiustamine, projekti kestus 36 kuud ning rahastamise maht 1,2 miljonit krooni, projektijuht on Andres Kiviste Eesti Maaülikoolist.

RMK teadusnõukogu ja juhatus avaldavad tänu kõigile, kes konkursile taotluse esitasid. Rakendusuuringu taotluste hindamisel oli RMK-le abiks RMK teadusnõukogu, kuid otsuse taotluste rahastamise kohta tegi RMK juhatus. RMK teadusnõukogu on RMK juhatuse otsusega loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, kes nõustavad RMK juhatust metsamajandusega seotud rakendusuuringute tellimisel.

Teadusnõukogu liikmed on Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia töögrupi juht Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli juhataja professor Krista Lõhmus, Eesti Maaülikooli maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Sepp, Tartu Ülikooli inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja professor Rein Ahas ning Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsabioloogia osakonna juhataja Kalev Jõgiste. Akadeemiliste ekspertide kõrval kuuluvad teadusnõukogusse ka RMK töötajad Andres Onemar ja Kristjan Tõnisson.

RMK rahastab aastatel 2008-2011 rakendusuuringuid kokku vähemalt nelja miljoni krooniga.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse peaspetsialist
Telefon 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/teadus