Metsatööde plaani muutmine Taevaskoja külas 05.06

RMK arutas 4. juunil Põlvamaal Taevaskojas sealse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani muutmist. Ühel küla läheduses asuval metsaalal on puud kuivanud, mistõttu oleks seal vaja raiet teha. Üheskoos kaasamisspetsialisti Risto Sepa, Kagu regiooni metsaülema Tiit Timbergi ning varumisjuht Tanel Tähestega käidi metsas vaatamas, mis olukorras mets on ja mida teha saaks.

Arutelu all on eraldis Taevaskoja küla läheduses metsas kvartalil KJ163. Kui alale 2022. aastal metsatööde plaani koostati, soovis RMK seal teha sanitaarraiet ja raiuda alalt välja kuivanud ja kuivavad puud. Kuna kohalik kogukond oli vastu, RMK sellest plaanist loobus. Oleme vahepeal hinnanud metsa seisukorda, tuvastanud veelgi puude kuivamist ning seetõttu on siiski vajalik sellel alal metsatöid teha.

Seetõttu oleme selle eraldise jaganud kolmeks numbritega 1; 15 ja 16. Üks võimalik RMK plaan on eraldis 16, mis asub vahetult Kimera orgu viiva raja ääres, majandamisest välja arvata. Eraldisel 1 oleks vaja teha sanitaarraiet – eemaldada kuivanud ja kahjustunud puud, terved puud jäävad kasvama. Eraldisel 15 on 1-hektarise suurusega alal mets valdavalt kuivanud ja seetõttu on otstarbekas teha seal lageraiet. Pärast raiet istutame alale uued puud.

Seda plaani RMK kogukondadele ka tutvustas. Lepiti kokku, et külavanem korraldab kohalike elanike seas küsitluse, saamaks teada nende arvamust. Külaelanike seisukohad koondab külavanem 15. juuliks, seejärel otsustatakse, milliseid töid ja kui suurel alal tehakse.

Eilsel koosolekul tutvustas RMK, mis töid oleks alal teha vaja. Koos käidi metsas olukorda ka vaatamas.