RMK tegevusega on kursis 90 protsenti eestimaalastest 01.06

Eesti elanikest 90 protsenti on kursis RMK tegevusega, enim seostatakse keskuse tegevust riigimetsa majandamise, sh istutamise ja raietöödega, aga ka matkaradade, lõkke- ja puhkekohtade loomisega, selgus Norstati värskest omnibuss-uuringust.
 
RMK tegevusega seostub eestimaalastel enim riigimetsa hooldamine ja majandamine – raietööd ja istutamine. Ühtlasi ollakse väga teadlikud ka asutuse rollist liikumisvõimaluste – matkaradade, lõkke- ja puhkekohtade loomisel. Kolmandana teatakse enamasti nimetada RMK tegevust loodusväärtuste hoidmisel ja looduskaitsetööde tegemisel. Kõige vähem ollakse kursis RMK panusega loodusõppe edendamisse ning riigile tuluteenimisega majandusmetsast saadud puidu müügiga.

Eesti elanikest 90 protsenti on kuulnud RMK-st, enim on asutuse tegevusega kursis 40–49-aastased eestlased ning Lääne-, Viljandi-, Põlva-, Järva- ja Jõgevamaal elavad inimesed. Madalam on riigimetsaga seotud teadlikkus noorte ja vene keelt rääkivate inimeste seas.

RMK juhatuse esimees Mikk Marrani sõnul näitab kõrge teadlikkus, et eestimaalased märkavad ja väärtustavad riigimetsaga seonduvat väga kõrgelt. „Eesti elanike kõrge teadlikkus RMK tegevusest on meile hea tagasiside ning paneb jätkuvalt pingutama, et oleksime usaldusväärsed riigimetsa hoidjad,“ sõnas Marran. “Ainuüksi sel aastal paneme ühtekokku kasvama üle 22 miljoni uue puu ning jätkame aktiivse looduspuhkuse võimaluste loomisega – õpperadade korrastamise, vaatetornide ehitamise ning telkimisalade rajamisega. Lisaks oleme Eesti suurim looduskaitsetööde tegija“.

„Samas on üllatav, et vähem ollakse kursis RMK ühe põhitegevusega – majandusmetsast saadud puidu müümise ning sellega riigile tulu teenimisega. RMK üks olulisi rolle on kindlustada puiduturu stabiilsus ning panustada seeläbi ka puidu kohalikku väärindamisse. Uuring annab selge signaali, et peame sellealase teadlikkuse tõstmisega tõsisemalt tegelema,“ ütles Marran.

Lisaks selgus, et inimesed hindavad riigimetsa raiemahtu kogu aastasest Eesti raiemahust tegelikkusest oluliselt kõrgemaks. Vaid 30% teadis, et tegelikult moodustab RMK osakaal aastasest raiemahust ligi kolmandiku.

Uuringu kohaselt leiavad inimesed, et seniste tegevuste kõrval peaks RMK enim tähelepanu pöörama looduskaitsele, metsade säilitamise ja hooldamisega seotud tegevustele. Välja toodi ka jätkuvalt vajalikku teravat fookust puhkamisvõimaluste loomisel, inimeste kaasamisel riigimetsaga seotud otsustesse ning jätkusuutlikul raiemahu tagamisel.

Vastanutest 60% peab RMK mainet heaks või suurepäraseks, 26% rahuldavaks ning 7% halvaks. Arvamus puudub või ei oska öelda 7% vastajatest.

Avaliku arvamuse uuringu viis läbi Norstat omnibuss-uuringu käigus selle aasta 1.–19. maini. Valimi suuruseks oli 1000 vastajat, mis oli esinduslik nii soo, vanuse, rahvuse, elukoha kui ka hariduse lõikes.
RMK tegevusega on kursis 90 protsenti eestimaalastest

Lisainfo:

Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
5199 1549
www.rmk.ee