RMK ootab teadusuuringute rahastustaotlusi 22.04

RMK teadusnõukogu ootab kuni 16. maini rahastustaotlusi uute säästvat metsandust edendavate rakendusuuringute läbiviimiseks Eestis.

Teadlastest ja RMK töötajatest koosnev RMK teadusnõukogu on paika pannud 10 prioriteetset säästva metsandusega seotud teemavaldkonda, millega seoses projektitaotlusi oodatakse. Rahastatavate rakendusuuringute valikul on prioriteediks Eesti oludes rakendatav mitmekülgne ja säästlik metsandus, mis hõlmab ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid uurimisvaldkondi.

„Teemad katavad laia spektri: olulised on jätkuvalt säästvat metsamajandust edendavad teemad, mis aitavad kasvatada kvaliteetsemat istutusmaterjali ja hinnata metsa olemit nii maa peal kui kõrgelt ülevalt kaugseire abil. Aina olulisemaks on muutunud ka kliima ja elurikkusega seotud teemad, sest nende vastastikused mõjud ulatuvad kaugele – jääksoodest vooluveekogudeni, mullast lindude ja üraskini,“ selgitas RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Kümme prioriteetset teemat, mille uurimist RMK teadusnõukogu eelkõige vajalikuks peab, on:
1. DNA-põhiste meetodite rakendamine metsakultiveerimismaterjali parendamisel ja patogeenikindlama kultiveerimismaterjali tootmine
2. Jääksoode metsastamise mõju ökosüsteemi süsiniku- ja lämmastikubilansile            
3. Kuuse-kooreüraski arvukuse ja kahjustuste dünaamika ning seda mõjutavad tegurid ning selle metsakaitseline analüüs
4. Metsades esinevate häiringute riskide hindamine seoses metsamajanduslike võtete ja kliimamuutustega
5. Raie mõju metsavärvuliste arvukusele ja sigimisedukusele  
6. Metsatööde mõju mullale, metsaökosüsteemide aineringetele ja elurikkusele          
7. Kestliku metsamajandamise kavandamise baasmudelite täiustamine ja metsa kasvu modelleerimise metoodika ajakohastamine    
8. Metsakuivenduse mõju ainevoogudele ja elustikule
9. Kaugseire rasterandmete alusel puistupõhiste jaotusseaduspärasuste analüüs ja väljatöötamine
10. Metsa vooluveekogud kui elurikkuse tulipunktid ja elupaikade ühendajad

Taotlusi oodatakse kuni 16. mai 2022 e-posti aadressil teadus@rmk.ee, vajalikud taotlusvormid leiab https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/teadustegevus.

Taotlusi hindab RMK teadusnõukogu ja välised retsensendid.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega 2008. aastal. Tänaseks on rahastatud 19 rakendusuuringut kogusummas üle kahe miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Jaan Liira, Raivo Mänd ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Ahto Kangur, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.

Käimasoleva Veiko Uri juhitava valikraiete projekti üks proovitükke asub Kiidjärvel. Foto: Veiko Uri

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
+372 5691 8728

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896