RMK ootab ettekandeid sügisel toimuvale looduskaitsekonverentsile  02.06

RMK korraldab 3. ja 4. novembril Tartu Ülikooli Narva kolledžis looduskaitsekonverentsi elupaikade ja populatsioonide taastamise teemal ning kutsub kõiki huvilisi esitama oma uurimustöö tulemusi ja kogemusi taastamistööde läbiviimisest.

Kuna konverentsi eesmärk on tuua kokku teadlased, otsustajad ja praktikud, on oodatud eelkõige sellised ettekanded, mis toetuvad juba tehtud töödele ja nende käigus saadud kogemustele.  

„Tahame konverentsil näha eelkõige ettekandeid, mis näitavad konkreetsete taastamistööde või -võtete tulemuslikkust, aga ka praktikute selgitusi, kuidas taastamistöödel paratamatult ettetulevate konfliktide ja probleemidega on hakkama saadud,“ selgitas RMK looduskaitseosakonna juhataja Kaupo Kohv. 

Konverents käsitleb viit laadi elupaiku, kus taastamistöid tehakse: siseveekogud (jõed ja järved), rannikumeri, poollooduslikud kooslused, metsad, ja sood. 

Kohvi sõnul on ökosüsteemide taastamine muutunud üheks keskseks looduskaitsepoliitika suunaks. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2030 taastada vähemalt 30% kehvas seisundis elupaikadest. Eestis on tehtud suur töö soode, poollooduslikke koosluste ja vooluveekogude taastamisel. Edukalt on parendatud ka mitmete kahepaiksete ja kalaliikide populatsioonide seisundit, kuid väljakutsed on endiselt suured ja lahendatavad vaid heas koostöös teadlaste, praktikute ja kogukondadega. 

„Kuigi konverentsi rõhuasetus on juhtumipõhistel käsitlustel, on oodatud ka taastamistööde teoreetilisi aluseid puudutavad ettekanded,“ täiendas Kohv.  

RMK ootab kõiki huvilisi esitama oma suulise- või stendiettekande või töötoa kirjeldust aadressil https://rmk.ee/kutse/rmk-looduskaitsekonverents-2022. 

Ettekannete ja töötubade esialgsete pealkirjade ja lühikirjelduste esitamise tähtaeg on 15. august 2022. Novembris toimuvale konverentsile registreerimine avatakse septembris.  

Lisainfo:
Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
+372 5349 7924
kaupo.kohv@rmk.ee

Mihkel Järveoja
RMK looduskaitseosakonna rahvusvaheliste looduskaitseprojektide koordinaator
+372 5341 5075
konverents@rmk.ee

Foto: Ants Animägi, taastatud Kingli puisniit Saaremaal