RMK vastulause EMA pressiteatele „Kodanikuühendus vaidlustas RMK massilised raied C. R. Jakobsoni kodukohta ümbritsevates Vändra metsades“ 03.01

Meedias on täna erinevate pealkirjade all teada antud RMK kavatsusest teha ca 75 hektari ulatuses erinevaid raieid Pärnumaal Kurgja talumuuseumi ümbruses asuvates riigimetsades. Muuhulgas on väidetud, et RMK kavatseb raiuda kanakulli elupaigas, vääriselupaikades ning kavandataval maastikukaitsealal. Peame vajalikuks selgitada, et need väited ei vasta tõele.


RMK haldusesse kuuluvate Kurgja ümbruse riigimetsade pindala on kokku 688 ha (Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja Pärnu jõe ning Mädara jõe vahelisel alal). Lageraietega kavatsetakse raiuda ning raie järel uuesti istutada 36 ha küpseks saanud metsa. Keskealises ja valmivas metsas tehtavate hooldusraiete kogupindala on 13 ha ning muid raieid plaanitakse 1,4 ha ulatuses.

RMK ei plaani raiuda kanakulli pesapaigas - viidatud pesapaik asub eramaal, RMK aga majandab vaid riigimetsa. Seega ei ole ükski kavandatud raietest vastuolus II kategooria looduskaitsealuse linnuliigi kaitseks kehtestatud reeglitega.

RMK on koostöös Keskkonnaametiga kontrollinud võimalike uute vääriselupaikade esinemist antud piirkonnas ning moodustanud kaks uut vääriselupaika kogupindalaga 5 ha, millest üks on registrisse kantud 2019. aasta septembris ning üks on edastatud Keskkonnaagentuurile registrisse kandmiseks. Vääriselupaikades raiet ei toimu.

Samuti juhime tähelepanu, et ükski raiekoht ei jää kavandatava Kurgja-Linnutaja maastikukaitseala piiridesse ega ohusta kavandataval maastikukaitsealal asuvaid kaitsealuseid liike. Segadust tekitab ilmselt asjaolu, et enam kui 10 aastat tagasi alanud kaitseala moodustamisel, märgiti võimalikud kaitseala piirid ning kanti need ka vastavasse riiklikusse registrisse (EELIS). Tänaseks on aga Keskkonnaamet kaitseala moodustajana kavandatavaid piire kohandanud ning raieid planeerides on RMK ka nende muudatustega arvestanud.

Kinnitame, et RMK tegevus ei mõjuta Kurgja-Linnutaja maastikukaitseala koosluste, sealhulgas sealsete kaitsealuste taime- ja loomaliikide seisundit. RMK pöörab rangelt kaitstavatele metsadele suurt tähelepanu – seal metsamajandamist ei toimu. Pärnumaa on keskkonna mõistes üks paremini kaitstud maakondi terves Eestis. Maakonna riigimetsamaadest (194 469 ha) moodustavad range kaitse all olevad ja majanduspiirangutega metsad ligi 50% metsade kogupindalast.

Lisainfo:
Olavi Andres
RMK metsamajanduse peaspetsialist
+372 5042 032