RMK ootab teadusuuringute rahastustaotlusi 31.03

RMK teadusnõukogu ootab kuni 30. aprillini rahastustaotlusi uute säästvat metsandust edendavate rakendusuuringute läbiviimiseks Eestis.

Teadlastest ja RMK töötajatest koosnev RMK teadusnõukogu on paika pannud 11 teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks avatud taotlusvoorus ideid oodatakse.

„Valitud teemad annavad eelseisvale rakendusuuringute taotlusvoorule fookuse, aidates nõnda suunata teadustööd küsimustele, mis vajavad elluviimiseks täiendavaid teadmisi. Eesti teadlased on paljudes valdkondades maailma tipptase ning omamaistele teadustulemustele tuginedes saame olla kindlad, et Eesti metsi majandatakse säästvalt ja jätkusuutlikult,“ selgitas RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

Uute teemadena lisandusid tänavu näiteks sega- ja okaspuumetsade produktsioonivõime ja haiguskindlus, püsimetsanduse teostatavus ja majanduslikud aspektid, märgalade taastamise ja alternatiivsete kasutusvõimaluste uurimine. Kõikide teemade juures tuuakse välja ka muutuva kliima aspektid.

Ülejäänud kaheksa prioriteetset teemat, mille uurimist RMK teadusnõukogu eelkõige vajalikuks peab, on: 
  1. metsatööde mõju mullale, metsaökosüsteemide aineringetele ja elurikkusele,
  2. metsades esinevate häiringute riskide hindamine seoses metsamajanduslike võtete ja kliimamuutustega, 
  3. DNA-põhiste meetodite rakendamine metsakultiveerimismaterjali parendamisel ja patogeenikindlama kultiveerimismaterjali tootmine, 
  4. loodusväärtuste kaitse laiem mõju ümbritsevatele majandusmetsadele, sh metsakahjustuste leviku tõkestamine,
  5. metsakasvatuslike tegevuste mõju elurikkusele ja süsinikuvoogudele, 
  6. säästlik metsandus ja kaasamine, 
  7. kestliku metsamajandamise kavandamise baasmudelite täiustamine ja metsa kasvu modelleerimise metoodika ajakohastamine, 
  8. metsakuivenduse mõju ainevoogudele ja elustikule.
Märtsi alguses kutsus RMK kõiki asjast huvitatud osapooli kaasa mõtlema, millised säästva metsandusega seotud teemad Eestis eelkõige uurimist vajaksid. Kokku saadeti teadusnõukogule 21 ettepanekut, millest enamik jõudis ka prioriteetsete teemade sekka.

RMK ootab rahastamist vajavate rakendusuuringute taotlusi 30. aprillini 2020 aadressil teadus@rmk.ee, vajalikud taotlusvormid leiab 
https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/teadustegevus

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 17 rakendusuuringut kogusummas üle kahe miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Jaan Liira, Krista Lõhmus ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Hardi Tullus, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
e-post: kristjan.tonisson@rmk.ee
telefon: +372 5691 8728

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896