RMK leidis uusi lendorava tegevusjälgi üheksal metsaeraldisel 05.06

RMK looduskaitseosakonna töötajad leidsid igakevadise seire käigus üheksal metsaeraldisel uusi lendorava tegevusjälgi. Kuniks Keskkonnaamet otsustab, kas alad võetakse kaitse alla, rakendab RMK neil ise ajutist kaitset.

Lendorav. Foto: Rainer Kurbel

Lendorav on ohustatuse tõttu esimese kaitsekategooria liik, kelle tõhusaks kaitseks on hädavajalik säilitada neile sobilikud elupaigad.

„RMK töötajad käisid Keskkonnaagentuuri koostatud valimi alusel läbi metsaeraldisi, kus arvatakse, et võib esineda lendoravat ja metsise uusi, seni veel avastamata mängupaiku. Seirete eesmärk on tuvastada uued elupaigad võimalikult vara, et teaksime seal metsa majandamisel rakendada piiranguid,“ ütles RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist Margus Pensa.

Lendorava seire käigus vaadati üle ligikaudu 750 ha potentsiaalselt lendoravale sobivaid elupaiku. Seire tulemused näitavad, et loomake on asustanud uusi alasid – lendorava uusi tegevusjälgi leiti üheksal eraldisel Lääne- ja Ida-Virumaal.

„Lendorava seire tulemused on kahtlemata rõõmustavad. Lõplikeks järeldusteks tuleb aga ära oodata Keskkonnaagentuuri terviklik analüüs, kuna RMK lendorava seire on vaid üks osa riiklikust seirest,“ lausus Pensa.

Lisaks seirati metsist, keda tuvastati 35 alal, millest 29 alal nähti ka metsisekukkesid. Kokku loendati 34-54 kukke, kusjuures kõige suuremas mängus hindas seiraja olevat 7-9 metsisekukke. Metsise seiret tehti tänavu 80 alal, millest 17 on keskkonnaregistris juba arvel olevad mängupaigad ja ülejäänud Keskkonnaagentuuri metsise elupaigamudeli valitud potentsiaalsed alad, mis võiks metsisele elupaigaks sobida.

Uute elupaikade info edastati Keskkonnaametile, kes otsustab keskkonnaregistrisse uute leiukohtade registreerimise või olemasolevate laiendamise vajaduse. Seni rakendab RMK neil aladel ajutist kaitset, mis on samaväärne rangelt kaitstava metsaga.

RMK jälgib metsa majandamisel, et teadaolevate lendoravate elupaikade vahele loodud koridoridega ühendus lendorava elupaikade vahel säiliks. Levikukoridorid ühendavad hetkel ligi 50 ala. Lisaks on RMK reserveerinud lendoravale eluks sobilikke metsaalasid, kus metsamajandamist ei toimu, et võimaldada lendoravatel uusi, neile looduslikult sobivaid elupaiku asustada.

Lisainfo:
Margus Pensa
RMK looduskaitseosakonna elurikkuse ja seire spetsialist
e-post: margus.pensa@rmk.ee
telefon: 5627 7115

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: 5666 5896