Riigimetsas kasvas rangelt kaitstava metsa pindala 300 000 hektarini  16.01

Rangelt kaitstav mets, kus metsade majandamist ei toimu, moodustab 29,2% kogu RMK hallatavast metsamaast.

2020. aasta jaanuari andmete kohaselt on RMK hallatavat metsamaad 1 029 902 hektarit, millest range kaitse all on 29,2% (300 220 ha), majanduspiirangutega 7,1% (73 419) ja majandatavat metsa 63,7% (656 263 ha).

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on aastate jooksul kasvanud nii RMK hallatava metsamaa pindala kui ka rangelt kaitstava metsa osakaal kogu metsamaast.

„2007. aastaga võrreldes on rangelt kaitstava metsa pindala riigimetsas kasvanud 2,4 korda. RMK andis sellesse oma panuse, tehes 2017. aastal ettepaneku uute metsakaitsealade moodustamiseks ja olemasolevatel kaitsealadel kaitserežiimi karmistamiseks kokku enam kui 30 000 hektaril. Möödunud 14 aastaga on range kaitsega metsade pindala igal aastal suurenenud keskmiselt 12 500 ha võrra,“ rääkis Tõnisson.


RMK rangelt kaitstav mets moodustub kaitsealade loodusreservaatidest ja sihtkaitsevöönditest, püsielupaikade ja kavandatavate kaitsealade sihtkaitsevöönditest, vääriselupaikadest ning RMK siseselt range kaitse alla võetud aladest, näiteks lendorava peatuspaikadest ja potentsiaalsetest vääriselupaikadest.

Rangelt kaitstavatel metsamaadel metsa majandamist ei toimu, seal tehakse kaitsealuste liikide ning elupaikade säilitamiseks ja taastamiseks vajalikke looduskaitsetöid.

Metsa elurikkuse kaitseks on olulised ka kaitsealade ja püsielupaikade piiranguvööndid, kus RMK majandab metsi madalama intensiivsusega kui õigusaktidega lubatud. RMK hallatavate majandamispiirangutega metsade pindala on 73 400 ha ja 2018. aastal tegi RMK seal uuendusraiet 132 hektaril, mis moodustab 0,18% majanduspiiranguga metsade pindalast.

RMK majandab – uuendab, kasvatab, kasutab ja kaitseb – riigimetsi vastavalt Eesti seadustele ja metsanduse heale tavale. RMK omab rahvusvaheliselt tunnustatud jätkusuutliku metsamajandamise sertifikaati järjepidevalt juba pea 20 aastat.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728