RMK tegi möödunud aastal rekordmahus looduskaitsetöid  22.01

Riigimetsa Majandamise Keskus tegi 2018. aastal elupaikade taastamistöid 3300 hektaril, alates 2015. aastast on elupaiku taastatud kokku 7200 hektaril.

RMK arengukava 2015-2020 seab eesmärgiks taastada ohustatud või ebasoodsas seisundis olevaid elupaiku kokku 10 000 hektaril. Alates 2015. aastast on looduskaitsetöödele ja –taristule kulunud ligi 16 miljonit eurot, millest suurema osa moodustab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus. 

2018. aastal tehti looduskaitsetöid ja rajati looduskaitselist taristut 4,88 miljoni euro eest. Sooelupaikade taastamistöid tehti 2778 hektaril ja poollooduslikke kooslusi taastati 505 hektaril.  

Valmisid suuremahulised veerežiimi taastamistööd Endla looduskaitsealal Linnusaare ja Kaasikjärve rabas kogupindalal enam kui 700 ha, Soomaa rahvuspargis Valgerabas ja Öördi rabas ligi 600 hektaril ja Rubina looduskaitsealal enam kui 500 hektaril. Poollooduslike koosluste taastamise suuremad tööobjektid valmisid Saaremaal (230 ha) ja Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal (119 ha). 

Käesoleval aastal on plaanis looduskaitsetöid teha 5 miljoni euro eest ja rajada looduskaitselist taristut 1,3 miljoni euro eest. Suurimad veerežiimi taastamistööd on kavas lõpule viia Soomaal Kikepera ja Ördi rabas (800 ha) ning Luitemaal Maarjapeakse rabas (539 ha). Poollooduslikke kooslusi on plaanis taastada 500 ha.  

Looduse elurikkuse hoidmiseks on vältimatu parandada ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevate liikide elupaikade seisundit. Peamised ohustatud ja ebasoodsas seisundis olevad elupaigad, mille seisundi parandamine vajab aktiivset sekkumist, on poollooduslikud kooslused, sooelupaigad ning avatud luite- ja nõmmekooslused.  

RMK toetub looduskaitselises tegevuses parimale olemasolevale teadmisele. Selleks tehakse tihedalt koostööd teadlastega ja rahastatakse RMK teadusfondist ka konkreetsete liikide (nt metsis ja lendorav) elupaikade seisundi parandamise uuringuid. Looduse mitmekesisusega haakub ka tegevus Põlula kalakasvatuskeskuses, mis kuulub RMK koosseisu alates 2014. aasta algusest. 

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.    

Lisainfo:
Kaupo Kohv
RMK looduskaitseosakonna juhataja
kaupo.kohv@rmk.ee