RMK Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe, siia ja tuura noorkalu 29.10

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas oktoobrikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 212 000 lõhe, siia ja tuura noorkala.

Foto: Aldis Toome

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tänavu sügisel Valgejõkke 6400 ja Pärnu jõkke 6300 kahesuvist noorkala keskmise kaaluga 66,4 grammi. Aasta nooremaid, ühesuviseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 5,8 grammi asustati kokku 164 300 isendit, neist Liivi lahe päritoluga kalu Pärnu jõkke 112 500 ja Kunda jõe päritolu kalu Valgejõkke 35 200, Purtse jõkke 10 700 ja Pühajõkke 5900 isendit. 

Nagu viimasel kolmel aastalgi, kasvatati Põlulas võimaluste piires Pärnu poolsiirdesiia noorkalu. Tänavu sügisel asustati Pärnu jõkke 30 300 samasuvist noorkala keskmise kaaluga 21,7 grammi. Kõik siiad olid märgistatud rasvauime äralõikamisega. See võimaldab neid hiljem eristada looduses koorunuist.  

Esmakordselt katsetati atlandi tuura noorkalade kasvatamist. Eesti Loodushoiu Keskuse abiga toodi tuura vastsed juulikuu lõpus Saksamaal asuvast paljundamiskeskusest Põlulasse ja kasvatati siin elujõulisemaks. Kalakesed kosusid hästi – kahe kuuga kasvasid 20 mg raskused vastsed 1,1 grammi kaaluvateks ühesuvisteks. Nendest viidi 4800 isendit Narva jõkke, väiksem osa jäeti kasvandusse edasikasvatamiseks. 

Atlandi tuur oli kunagi Läänemeres tähtis kalapüügiobjekt, kes toitus meres ja kudes  suuremates jõgedes, kaasa arvatud Narva jões. Nüüdseks on tema looduslik populatsioon Euroopas täielikult hävinud. Atlandi tuura asurkonna taastamiseks Läänemeres on moodustatud rahvusvaheline töörühm. 

Kasvatatud kalade tervislikku seisundit uuritakse regulaarselt Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Bioohutusnõuete täitmist kontrollib Veterinaar- ja Toiduamet. Asustamisloa andis välja Keskkonnaamet. 

Hävinud või nõrkadest populatsioonidest pärit kalaliikide noorkalade kasvatamine ja asustamine toimub keskkonnaministri poolt kinnitatud kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava alusel. Lähiaastatel on plaanis suurendada siia  ja tuura asustamismahtusid. Lõhe olukord Soome lahte suubuvates jõgedes on paranenud ning suuremat tähelepanu pööratakse nüüd Pärnu jõe lõheasurkonna taastamisele. 

Põlula Kalakasvatuskeskus on tänaseks tegutsenud 25 aastat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku ligikaudu 6,5 miljonit mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli, jõeforelli ja siia noorkala.   

Lisainfo:
Kunnar Klaas
RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja
Tel +372 527 8245
E-post kunnar.klaas@rmk.ee
www.rmk.ee/organisatsioon/polula-kalakasvandus