RMK teadusnõukogu ootab uurimisteemade ettepanekuid  02.04

RMK teadusnõukogu ootab kuni 13. aprillini ettepanekuid säästva metsandusega seotud teemade kohta, mida lisada prioriteetsete uurimisvaldkondade loetellu. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja aprilli lõpus.

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu vaatab iga taotlusvooru eel üle RMK rahastatavate rakendusuuringute teemavaldkonnad. „Soovime läbi uuringute leida jätkusuutlikke ja teaduspõhiseid lahendusi metsa majandamiseks, eesmärgiga hoida metsa elurikkust ja pakkuda kvaliteetset tooret puidutööstusele,“ selgitab RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson vajadust kaasata uurimisvaldkondade määratlemisse võimalikult lai ringkond spetsialiste. 

RMK teadusnõukogu valib välja kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks aprilli lõpus avatavas taotlusvoorus ideid oodatakse. Senistest teemadest on jätkuvalt aktuaalsed näiteks energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim, lehtpuupuistute tootlikkus ja elurikkus, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, puistu pikaajalised kasvutrendid ja viirushaiguste mõju Eesti metsadele. RMK teadusnõukogu teeb enne uue taotlusvooru väljakuulutamist ka ise ettepanekuid prioriteetsete teemavaldkondade lisamiseks.    

Soovitatava uurimisteema lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 13. aprilliks 2018 aadressile teadus@rmk.ee, vajaliku vormi selleks leiab rmk.ee/teadus.    

Prioriteetsete uurimisteemade lõplik nimekiri koos võimalike laekunud täiendusettepanekutega kinnitatakse 23. aprilliks, mil kuulutatakse välja kuues RMK teadusuuringute taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai. 

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 15 rakendusuuringut kogusummas üle kahe miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Asko Lõhmus, Krista Lõhmus ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Hardi Tullus, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. 

Lisainfo:
Kristi Parro
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja 
tel 5646 6479
e-post kristi.parro@rmk.ee  
www.rmk.ee/teadus