RMK: riigimetsas on loodusväärtused kaitstud, seda kinnitab kehtiv säästva metsanduse sertifikaat  24.01

Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) on rahvusvaheliselt tunnustatud kui säästvat metsamajandajat alates 2002. aastast. Ka viimase korralise sertifitseerimishindamise järel vastab RMK Forest Stewardship Council® (FSC®) (FSC-C022757) poolt kehtestatud keskkonna-, majandus- ja sotsiaalnõuetele.

FSC sertifikaadi taotlemine ja hoidmine on vabatahtlik. Sertifitseerimisega kaasnevad iga-aastased auditid, mille käigus antakse hinnang metsade majandamisele.  

„Loomulikult fikseeritakse ka mittevastavused, kui neid leitakse. Ka 2017. aastal toimunud FSC auditi järel on RMK-l olemas kehtiv FSC metsamajandamise sertifikaat, mille hoidmiseks on vaja lahendada auditi käigus sõnastatud mittevastavused. Mittevastavuste lahendamisega RMK tegeleb, näiteks ühel juhul sai kahetsusväärselt tuletõrje veevõtukoha rajamisel osaliselt kahjustada vääriselupaik. Auditi käigus esile toodud mittevastavused ei ole RMK jaoks mitte probleem, vaid võimalus viia metsade majandamine ja loodusväärtuste kaitse paremale tasemele,“ kommenteeris RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.  

RMK võtab loodusväärtuste kaitset tõsiselt, väide, et riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud, ei vasta tõele. „Riigimets on liigirikas, kaitsealuste liikide leiukohti lisandub pidevalt, teeme selleks ise inventuure ja kutsume ka teisi leiukohtadest meile teada andma,“ lisas Kallas. Näiteks möödunud aastal valiti riigimetsas välja 1600 hektarit potentsiaalseid uusi vääriselupaiku ja keskkonnaministrile tehti ettepanek võtta täiendavalt range kaitse alla ligi 40 000 hektarit laane, salu ja sooviku tüübirühma metsi. Riigimetsast ligi 40% on kaitse all, range kaitse all on sellest pool, see tähendab, et seal ei toimu mingisugust majandustegevust.  

RMK juhtimissüsteem on tunnistatud ISO keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise standarditele vastavaks ja lisaks on RMK-le omistatud teinegi rahvusvaheline jätkusuutlikku majandamist kinnitav PEFC metsasertifikaat.