RMK preemia parima metsandusliku magistritöö eest sai Martin Kõks  19.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli metsatööstuse eriala magistrant Martin Kõksi, kes koostas kaugseire andmetel tugineva mudeli, mis aitab planeerida harvendusraieid.

Magistritöö kannab pealkirja “Harvendusraie vajaduse hindamine aerolidari andmetelt Laeva katsealal“ ning eesmärk oli koostada metsa laserskanneerimise andmetel töötav mudel, mis võimaldaks hinnata puistute harvendusraie-eelset hõredust. Eesmärgi saavutamiseks modifitseeriti olemasolevat metsaregistri andmetel töötavat raie-eelse hõreduse arvutamise mudelit, mille sisendparameetriteks on puistu keskmine diameeter ja kõrgusindeks.  

Esmalt eraldati metsaregistri andmestikust metsatükid, mis vanuse, diameetri ja boniteedi (kasvukoha headuse) poolest võiksid vajada harvendusraiet ning mudel leidis puistud, mis on liiga tihedad ja vajaksid harvendusraie planeerimisel esimesena tähelepanu. Katsetamise tulemusena saadi 14 töötavat mudelit.  

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul täitis Martin Kõks oma töö eesmärgi väga hästi ning on omandanud väga head teadmised kaugseirest. „Harvendusraie on üks olulisemaid metsakasvatuslikke töid ning kaugseire andemetel töötava mudeli põhjal oleks võimalik saada harvendusraiete planeerimisel informatsiooni korraga suurte alade kohta ning vähendada ajamahukat hindamist metsas.“ 

Magistritööd juhendasid Eesti maaülikooli doktorant Tauri Arumäe ja dotsent Mait Lang. Martin Kõks kaitses töö hindele A ja lõpetas nii maaülikoolis metsakasvatuse osakonnas metsatööstuse õppekava. 

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.