FSC audit: Eesti riigimetsi majandatakse säästvalt ja keskkonnasõbralikult  02.05

Rahvusvaheline metsasertifitseerimisega tegelev audiitorfirma NEPCon kinnitas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) metsamajandamise jätkuva vastavuse (FSC®) (FSC-C022757)
rahvusvahelistele säästliku ja keskkonnasõbraliku majandamise nõuetele.

FSC sertifikaadi taotlemine ja hoidmine on vabatahtlik, RMK-l on FSC metsamajandamise ja tarneahela sertifikaat alates 2002. aastast.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on sertifikaat sõltumatu hindaja kinnitus sellele, et RMK hallatavate metsade majandamine vastab rahvusvaheliselt tunnustatud metsade säästva majandamise nõuetele. „FSC sertifikaat on oluline ka meie partnerite ja klientide jaoks, kuna sertifitseeritud puittooteid on lihtsam turustada ja eksportida, sest võib kindel olla, et sertifitseeritud puit pärineb hästi majandatud metsast,“ lisas ta.

Sertifitseerimisega kaasnevad iga-aastased auditid, mille käigus antakse hinnang metsade majandamisele. Seekordses korralises auditis esialgu esitatud kaks suuremat parandusnõuet, mis puudutasid vääriselupaikade ja teiste kõrge kaitseväärtusega metsade registreerimist, võttis sertifitseerija informatsiooni täiendavaks kontrollimiseks tagasi ning korralise auditi aruanne kinnitati ilma suuremate mittevastavusteta.

Sertifitseerijale RMK metsamajandamise kohta esitatud informatsiooni kontrollimiseks viidi huvigruppide nõudmisel märtsis 2018 läbi erakorraline FSC audit, mille käigus keskenduti kõrge kaitseväärtusega metsade tuvastamisele ja säilitamisele. Ka erakorraline audit kinnitas, et RMK tegevus vastab jätkuvalt säästva metsanduse rahvusvahelistele nõuetele.

Kallase sõnul on sertifitseerimine võimalus saada tagasisidet standardi nõuete täitmise kohta ning ettepanekuid ja soovitusi, kuidas metsade majandamist paremale tasemele viia. „Korralise ja erakorralise FSC auditi tulemusena ei jäänud avatuks ühtegi suuremat mittevastavust, saime audiitoritelt väiksemaid ettepanekuid ja soovitusi, kuidas RMK saaks metsamajandamist veelgi parandada. Soovitused puudutavad näiteks ebaseadusliku maakasutuse ja off-road tegevuse ohjamist riigimetsas, huvirühmadega konsulteerimist, RMK sisese infovahetuse tõhustamist ja kaitseväärtustega metsade tuvastamist,“ rääkis Kallas.

Uute vääriselupaikade tuvastamisega tegeleb RMK aktiivselt. Metsa takseerandmetele tuginedes on RMK leidnud enam kui 3000 potentsiaalset vääriselupaika pindalaga 4 855 hektarit. Potentsiaalsete vääriselupaikade tuvastamisel peatatakse alal raietööd ja viiakse läbi inventuur. Keskkonnaregistris registreeritud vääriselupaiku on RMK maadel möödunud aasta lõpu seisuga 7379 kogupindalaga 15 160 hektarit.

Eesti riigimets on väga liigirikas, loodusväärtuste kaitseks on 28% riigimetsast võetud range kaitse alla ning seal ei toimu mingit majandustegevust, erinevate kaitsepiirangutega on kaetud ligi 40% riigimetsast.

Forest Stewardship Council (FSC®) on välja töötanud säästva metsamajanduse printsiibid ja kriteeriumid, mille alusel on võimalik hinnata metsaomaniku tegevuse majanduslikke, sotsiaalseid ja ökoloogilisi aspekte. FSC logo tähistab tooteid, mis sisaldavad puitu hästi majandatud metsast. RMK-l on FSC sertifikaat alates 1. veebruarist 2002. 2016. aastal läbiviidud resertifitseerimise tulemusena pikendati RMK FSC sertifikaadi kehtivust 31. jaanuarini 2022.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.