RMK ja Kolga kogukond leppisid kokku järgmise kümne aasta metsatöödes 22.06

21. juuni õhtul allkirjastatud kaasamiskokkuleppes pandi paika, mis mahus ja mil viisil majandab RMK järgmise kümne aasta jooksul Harjumaal Kuusalu vallas asuva Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsi.

Samuti lepiti kokku teavitus- ja kaasamisprotseduurides, et kohalik kogukond oleks RMK tegevusest paremini informeeritud ning saaks oma koduümbruse metsade käekäigus enam sõna sekka öelda. Tegu on esimese allkirjadeni jõudnud kaasamiskokkuleppega pärast seda, kui RMK liigitas teatud metsad kõrgendatud avaliku huviga metsadeks ning võttis kasutusele tööpõhimõtted, mille alusel kooskõlastatakse oma raietegevus lisaks kohalikule omavalitsusele ka otse kohaliku kogukonnaga.  

Sõlmitud lepingus esindavad kohalikku kogukonda MTÜ Kolga Arendus eesotsas Andres Heinveriga ning loodusõppele spetsialiseerunud MTÜ Estlander eesotsas Erki Vaikrega ja Annika Blumiga. 

Erki Vaikre sõnul on koostöö RMK-ga leppe saavutamiseks olnud väga hea. „Märkimisväärne on olnud Andrus Kevvai paindlikkus, mõistvus, kohalike huvide mõistmine ning soov jõuda võimalikult kaasava kokkuleppeni,“ rääkis Vaikre. „Tulemuseks on esimene lepe omataoliste seas, mis on paljudele järgnevatele eeskujuks. See on märgiks uuest kogukonda kaasavast suhtlemisest riigimetsa majandamisel.“ 

Kolga aleviku lähiümbruse riigimetsas tehakse järgmise kümne aasta jooksul kokku 42,8 hektarit uuendusraiet, tänavu aasta algusesse plaanitud raied jättis RMK kohaliku kogukonna palvel ära. Kokkuleppe kohaselt toimub raietegevus aastatel 2018-2028 üle aasta. “Näiteks 2018. aastal teeme uuendusraiet 8,2 hektaril, 2019. aastal ei tee üldse, 2020. aastal 9,8 hektaril ja siis tuleb jälle vaheaasta,” selgitas RMK Ida-Harjumaa metsaülem Andrus Kevvai. Plaanitavast 42,8 hektarist 8,4 hektarit kavandatakse turberaiena ja 34,4 hektarit lageraiena. Kõik raiesmikud uuendatakse – lageraie puhul raiele järgneval kevadel, turberaie puhul esimesel võimalusel. 

Majandatavad riigimetsad Kolga aleviku lähiümbruses on valdavas osas jõudnud raieküpsesse ikka ja seda osalt juba aastakümnete eest, kohati ei ole ka metsade tervislik seisund enam kõige parem. „Seepärast olemegi võtnud need metsad kõrgendatud tähelepanu alla ning püüame võimalikult targalt ja mõistlikult neid uuendada,“ selgitas Kevvai. 

RMK lähtub oma tegevuses säästva metsamajanduse põhimõtetest, mida kinnitavad ka organisatsioonile väljastatud säästva metsanduse sertifikaadid FSC ja PEFC. Samuti lähtutakse riigimetsa hea majandamise tavast, metsateede kasutamise heast tavast ning mõistagi kehtivast seadusandlusest. 

Lisainfot RMK tegutsemispõhimõtete kohta kõrgendatud avaliku huviga metsades leiab siit

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, sellel alal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. 

Lisainfo:
Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
andrus.kevvai@rmk.ee
5066931

Erki Vaikre
MTÜ Estlander
erki.vaikre@gmail.com