RMK teadusnõukogu ootab uurimisteemade ettepanekuid 25.01

RMK teadusnõukogu ootab kuni 8. veebruarini ettepanekuid säästva metsandusega seotud teemade kohta, mida lisada prioriteetsete uurimisvaldkondade loetellu. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja veebruari keskel.

Teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu vaatab igal aastal üle RMK rahastatavate rakendusuuringute teemavaldkonnad. „Soovime läbi uuringute leida säästvamaid lahendusi metsamajandamiseks, mis võimaldaks viia parimal viisil ellu liigikaitset ja pakkuda kvaliteetset tooret puidutööstusele,“ selgitab RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist Kristjan Tõnisson vajadust kaasata uurimisvaldkondade määratlemisse võimalikult lai ringkond spetsialiste.  

RMK teadusnõukogu valib välja kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks veebruaris avatavas taotlusvoorus ideid oodatakse. Senistest teemadest on jätkuvalt aktuaalsed näiteks energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim, lehtpuupuistute tootlikkus ja elurikkus, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, puistu pikaajalised kasvutrendid ja viirushaiguste mõju Eesti metsadele. RMK teadusnõukogu teeb enne uue taotlusvooru väljakuulutamist ka ise ettepanekuid prioriteetsete teemavaldkondade lisamiseks.  

Soovitatava uurimisteema lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 8. veebruariks 2016 aadressile teadus@rmk.ee, vajaliku vormi selleks leiab rmk.ee/teadus.   

Prioriteetsete uurimisteemade lõplik nimekiri koos võimalike laekunud täiendusettepanekutega kinnitatakse 12. veebruariks, mil kuulutatakse välja kuues RMK teadusuuringute taotlusvoor ja toimub RMK teadusseminar.    

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 14 rakendusuuringut kogusummas üle miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Asko Lõhmus, Krista Lõhmus ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Hardi Tullus, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMKst Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson. 

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad ka Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese, riigimetsas tööd saavate inimeste arv ulatub aga 5000-ni.  

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist
tel 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee/teadus