RMK teadusnõukogu ootab prioriteetsete uurimisteemade ettepanekuid  16.01

Kuni 30. jaanuarini saab RMK teadusnõukogule teha ettepanekuid metsanduse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte puudutavate teemade kohta, mida oleks Eestis tarvis uurida. Uus rakendusuuringute taotlusvoor kuulutatakse välja veebruari keskel ning selleks ajaks kinnitab RMK teadusnõukogu ka prioriteetsete uurimisteemade loetelu.

RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti Kristjan Tõnissoni sõnul on eelvaliku olulistest teemadest teinud ka RMK teadusnõukogu, ent kuni jaanuari lõpuni on nimekiri avatud ja täiendused sellesse teretulnud. “Ootame nii teadlaste kui ka teiste huvigruppide tähelepanekuid aktuaalsete teemade kohta, mille täpsem uurimine ja tulemuste rakendamine aitab kaasa säästvale metsamajandamisele Eestis,” sõnas Kristjan Tõnisson.  

Hetkel on teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu  paika pannud üheksa teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks veebruaris avatavas taotlusvoorus ideid oodatakse. Nendeks on energiapuidu efektiivsem kasutamine, metsade häiringurežiim,  lehtpuupuistute tootlikkus ja elurikkus, valik- ja kujundusraiete võimalused Eestis, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse hindamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, puistu pikaajalised kasvutrendid, puidu potentsiaal keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstuses ning kliimamuutuste ja majandamise mõju Eesti metsade süsinikuringele.  

Soovitatava  uurimisteema lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 30. jaanuariks 2015 aadressile teadus@rmk.ee, vajaliku vormi selleks leiab rmk.ee/teadus

Prioriteetsete uurimisteemade lõplik nimekiri koos võimalike laekunud täiendusettepanekutega kinnitatakse 12. veebruariks, mil kuulutatakse välja neljas RMK teadusuuringute taotlusvoor.  

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 11 rakendusuuringut kogusummas 1,1 miljonit eurot.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool, 70% Eesti-Soome ühisettevõttest AS Eesti Metsataim ning Põlula Kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.   

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitseosakonna peaspetsialist 
tel 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee 
www.rmk.ee/teadus