RMK prognoosib järgmiseks aastaks käibe ja kasumi kasvu 11.12

RMK nõukogu kinnitas 2016. aasta eelarve, kus tuludeks on prognoositud 173,7 ning kasumiks 37 miljonit eurot. Võrreldes 2015. aasta eelarvega loodab RMK tulusid suurendada 3% ning kasumit 6%.

Valdava osa RMK tuludest annab puidu müük. RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul plaanitakse järgmisel aastal müüa 3,7 miljonit kuupmeetrit puitu, mis on 6% rohkem kui selleks aastaks prognoositud ning toob sisse 164,6 miljonit eurot. „Kui sel aastal puidu hinnad langesid, siis uuel aastal näeme hinnakasvu võimalust 2-3 protsenti,“ sõnas Kallas. „Energiapuidu osas turu kasvu kahjuks siiski prognoosida ei saa.“ Müüdavast puidust moodustab 3,5 miljonit kuupmeetrit palk, paberi- ja küttepuit ning 0,2 miljonit kuupmeetrit hakkpuit ja raidmed.

Metsakasvatustööde mahud suurenevad. Riigimetsa pannakse kasvama 19,8 miljonit puud, mis on 0,5 miljonit rohkem kui sel aastal, metsauuenduse kogupindala ulatub 8500 hektarini. Metsauuendust hooldatakse 23 500 ning noorendikke 19 000 hektaril. Uuendusraiet kavandatakse 9700 hektaril, mis on ligikaudu 1% RMK hoole all oleva Eesti riigimetsa pindalast, ning harvendusraiet 10 200 hektaril. 

RMK kuludeks on järgmisel aastal arvestatud 136,3 miljonit eurot, mis on 2% rohkem kui sel aastal. „Suurenevad kulutused metsamaterjali ülestöötamisele, metsakasvatusele ja looduskaitsele,“ loetles Kallas. RMK üldhalduskulud vähenevad 300 000 euro võrra ehk 1%.

Investeeringuteks näeb RMK uuel aastal ette 23,4 miljonit eurot, millest 22,7 miljonit tuleb RMK omavahenditest ja 0,7 miljonit Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Suurimad investeeringud puudutavad metsateede ehitust ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimist (18,8 miljonit eurot) ning metsataimede kasvatamist (1,4 miljonit eurot).

Praktilisteks looduskaitsetöödeks suunatakse 2,7 miljonit eurot, mille eest taastatakse poollooduslikke kooslusi ning rajatakse Alam-Pedja ja Mulluta-Loode looduskaitsealal juurdepääsuteid ja truupe poollooduslike koosluste hooldamiseks. Samuti taastatakse Lahemaa rahvuspargi paisjärvede seisundit ning soid Soomaa rahvuspargis ja Endla looduskaitsealal.

Looduses liikumise võimaluste parandamiseks ning loodushariduseks on eelarves ette nähtud 2,4 miljonit eurot. „Eurotoetuste osakaal langeb, RMK omapanus suureneb, ulatudes uuel aastal 2 miljoni euroni,“ sõnas Aigar Kallas. Seda on 100 000 euro võrra rohkem kui 2015. aastal.

Alates järgmisest aastast võtab RMK üle AS Eesti Metsataime tegevuse. RMK koondeelarvet mõjutab see aga minimaalselt, kuna ka varem olid AS Eesti Metsataime aktsiad RMK valitsemisel ning RMK ostis ära valdava osa ettevõtte kasvatatud metsataimedest.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi oma puhke- ja kaitsealadel ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ja Põlula kalakasvandus. RMK-s töötab üle 700 inimese.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee