Oru pargis algasid puistu hooldus- ja taastamistööd 05.03

Toila Oru pargis alustati looduskaitsetöödega, mille käigus hooldatakse Oru pargi pärnade võrasid, pügatakse elupuuhekki ning võetakse maha ohtlikuks muutunud puud.

Töödega alustati 2. märtsil ning need viiakse ellu kahes etapis – esmalt selle aasta märtsi lõpuni ja seejärel septembrist kuni järgmise aasta märtsi lõpuni. Vahepealsel ajal ei tohi puistu hooldustöid teha, et tagada pesitsusaegne rahu pargis elavatele nahkhiirtele ja lindudele.

Oru pargi läänepärna-allee ja pargi regulaarosa pärnaridades on kokku 187 puud. Need on kehvas seisukorras ja enamik puudest vajavad võrade hooldust – kuivanud okste ja murdunud harude eemaldamist. Puude olukord allees on halvenenud mitmel põhjusel: pargi kasutuskoormuse kasv, külgvarjus kasvamine, lume- ja tormikahjustused.

Läänepärna-allee dendropargi osas tuleb pügada elupuuhekki, kuna elupuud hakkavad läänepärnade võradesse tungima ning kahjustavad puude seisundit. Hekk lõigatakse madalamaks ja sealt eemaldatakse heki sisse kasvanud lehtpuude uuendus ja naaberpuude alumised oksad, mis takistavad heki uuenemist.

Ühe suure tööna näeb hoolduskava ette ohtlike puude eemaldamist pargi erinevates osades, et tagada inimeste ohutus ja pargi esteetiline välimus. Kokku võetakse maha 247 surnud või oluliselt kahjustatud puud, kõik pärnaallee suured puud jäävad alles. Pargi intensiivselt kasutatavas osas puude kännud freesitakse, sest pargis on keelatud kändude juurimine.

Oru park asub Oru maastikukaitsealal ning kõik tegevused, mis kaitsealal ette võetakse, tuginevad Keskkonnaameti poolt tellitud Oru pargi hoolduskavale, mille koostas Artes Terrae OÜ. Töid teostab Aiastiil OÜ ning rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Puistu hooldus- ja taastamistööd lähevad maksma 22 000 eurot ning neid korraldab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koostöös Keskkonnaameti Viru regiooniga.

Hooldustööde ajal peab tööde teostaja Aiastiil OÜ tagama kasutatavate juurdepääsuteede ja radade nõuetekohase liigeldavuse, vajadusel teid ja radasid remontima ning tööde lõppedes taastama kasutatud teede ja radade tööde-eelse seisukorra.

Lisainfo:
Harti Paimets, RMK looduskaitse tööjuht
tel 503 6358
e-post harti.paimets@rmk.ee