RMK premeeris maaülikooli parimat metsanduslikku magistritööd 18.06

RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli magistrant Sandra Silma, kes uuris oma lõputöös rohunditerikaste kuusikute elupaiga seisundit ja taimestikku. Magistritööst selgub, et praegu Natura 2000 võrgustikus kaitse alla võetud rohunditerikastest kuusikutest paljud ei kvalifitseeru tegelikult selle liigituse alla ning juba kaitse alla võetud alasid oleks vaja senisest oluliselt paremini uurida.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on preemia saanud Sandra Silma töö väga aktuaalsel teemal, põhjalik ja andis juurde uusi teadmisi. Lisaks sellele on töös loetletud  ettepanekud, kuidas olukorda parandada. „Uute alade kaitse alla võtmise asemel tuleks juba kaitse all olevaid alasid paremini inventeerida ning viia vastavusse metsa tegelik olukord ja selle kajastumine andmebaasides,“ sõnas Timberg. „Näiteks selgus magistritöö käigus läbi viidud välitöödest, et vaadeldud aladel oli kaitsealuseid liike lausa kolm korda rohkem kui neid andmebaasides kirjas.“  

Magistritööst ilmneb, et paljud praegu kaitse alla võetud rohunditerikkad kuusikud ei kvalifitseeru selle elupaigatüübi alla, sagedaseim põhjus selleks oli ala kasvukohatüüp, mis kehtivast klassifikaatorist lähtuvalt ei iseloomusta rohunditerikkaid kuusikuid. Tiit Timbergi sõnul viitab see vajadusele korrigeerida rahvuslikke klassifikaatoreid ning leida juba olemasolevate kaitsealade seast ülesse rohunditerikkad kuusikud, mis sisuliselt sellesse kategooriasse kuuluvad ja kaitset vajavad.  

Sandra Silm võtab oma magistritöö kokku tõdemusega: „Rohunditerikaste kuusikute olukord Eestis ei ole hea. Probleemiks on elupaikade kaardistusvead, kus andmebaasi andmed ei klapi looduses esineva olukorraga ja aegunud andmed, mille tagajärjeks on vale kaitsekorralduslik tegevus. Olukorra muutmiseks tuleb välja töötada reaalsed ja toimivad kaitsetegevused, kuid selleks on äärmiselt oluline alade regulaarne inventeerimine ja teadusuuringud.“  

Magistritööd „Rohunditerikaste kuusikute elupaiga seisundi ja taimestiku analüüs“ juhendasid Henn Korjus ja Teele Paluots. Töö autor Sandra Silm lõpetas sellega maaülikoolis metsakorralduse osakonnas loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava cum laude. RMK on parimat maaülikooli magistritööd premeerinud juba 15 aastat.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid. Lisaks loob RMK looduses liikumise võimalusi ja kujundab loodusteadlikkust. RMK koosseisu kuuluvad Sagadi metsakeskus, Elistvere loomapark, Tartu puukool ning Põlula kalakasvatuskeskus. RMK-s töötab üle 700 inimese.