Korduvad küsimused jõulukuuskede kohta riigimetsast

Kas riigimetsast jõulukuuse toomiseks on vaja metsateatist?
Metsaseaduse järgi tohib avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas korjata marju, seeni ja pähkleid ning varuda dekoratiivoksi, ravim- ja dekoratiivtaimi ning nende osi metsaomaniku huve põhjendamatult kahjustamata, jahiulukeid ja kaitsealuseid loomi nende sigimisperioodil ja teisi metsas viibijaid häirimata, metsa püsivaid jälgi jätmata ning tuleohutusnõudeid ja metsaomaniku nõudeid järgides. Metsamaterjalina seaduse tähenduses ei käsitleta kuni kümmet dekoratiivpuud. Seega leiame, et kuni kümne jõulukuuse raieks ei ole vaja metsateatist ning veoks ei ole vaja veoselehte.

Kas 5-meetrise kuuse 2-meetrine latv on 2-meetrine jõulupuu?
Kindlasti ei ole. Sellisel juhul on tegemist metsaomaniku huvide sihiliku kahjustamisega ja seaduse rikkumisega. Kui inimene leiab suurema kuuse kui tal vaja ja võtab maha ainult ladva, siis tuleb maksta terve puu eest ning järelejäänud osa viisakalt muudel otstarvetel kasutada. Eraisikutel lubame siiski kuni 5-meetrist kuuske võtta, pikema jõulupuu vajadusel tuleb pöörduda metskonda.

Kuidas leian riigimetsa?
Viitade ja siltide järgi, mis on paigutatud riigimetsa. Kõige parem variant on kasutada avalikku metsaregistrit aadressil http://register.metsad.ee/avalik/, kus on võimalik leida riigimets teile huvipakkuvas piirkonnas ning veenduda, et tegemist ei ole kaitsealaga. Teine võimalus on kasutada RMK äppi ja selles olevat riigimetsa kaarti. Kui olete leidnud riigimetsa sildi, siis see ei pruugi tähendada, et seal taga terve suur massiiv on samuti riigimets, vahepeal võib olla ka erametsa. Soovitame hoolikalt kontrollida, kus on riigimets ja kus mitte.

Kuidas ma tean, kus on kaitseala ja miks kaitsealalt ei tohi raiuda?
Kaitsealad on samuti looduses valdavalt tähistatud. Seaduse mittetundmine ei vabasta kodanikku seaduse täitmise kohustusest. Nii nagu osadel kaitsealadel on ajalised liikumispiirangud, millal inimene ei tohi sinna minna, nii on ka kaitsealadel erinevad majanduslikud piirangud ja teatud tegevused on keelatud. Kaitsealadelt ei tohi jõulukuuski raiuda. Kaitsealasid näeb nii metsaregistrist (http://register.metsad.ee/avalik/), kust saab hea tervikliku ülevaate kui ka RMK äpis asuvast riigimetsa kaardilt. Jõulukuuse raiumine on lubatud ainult majandatavast metsast.

Kuidas ma tean, kust tohib võtta ja kust ei tohi? Miks ei tohi kultuurist võtta?
Jõulukuuski tohib raiuda sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada, ehk siis teede ja kraavide servad, liinide alused. Metsanoorendikest ja kultuuridest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või neist loodetakse saada tulevikupuid, on nende varumine keelatud. Metsaomaniku huvide põhjendamatu kahjustamine on karistatav ning seaduserikkumine.

Mitu kuuske võib võtta?
Eeldame, et igaüks võtab ühe kuuse. Meie eesmärk ei ole sellega raha teenida, vaid inimesi suunata õigetele radadele. Kui on tarvis 3 kuuske, siis tuleb nende eest ka maksta. Seaduse mõistes ei käsitleta kuni kümmet dekoratiivpuud metsamaterjalina, nii et nende veoks ei ole veoselehte vaja. Kui aga kogus on suurem, on järelvalveasutustel võimalus ja õigus ka seda nõuda ning vedajal peab olema see esitamiseks.