Hiiumaa metskond 

RMK Hiiumaa metskonna kontaktandmed
Väike-Tiigi 8, Kärdla, 92411 Hiiu maakond
Tel 676 7996 Faks 676 7510 E-post hiiumaa@rmk.ee 
Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Lembit Lühi Metsaülem  676 7996  512 9396

ÜLDINFO
Hiiumaa metskonna üldpindala on 26 861 ha ja metsamaa moodustab sellest 85%. Hiiumaa metskonna maakasutusest annab täpsema ülevaate Tabel 1. Hiiumaa metskond hõlmab Keskkonnaministeeriumi hallatavaid riigimetsi Emmaste, Kõrgessaare, Käina ja Pühalepa vallas ning Kärdla linnas. Hiiumaal elab 2007. aasta andmetel 10 495 inimest.

LOODUSLIKUD TINGIMUSED
Hiiumaa on osa Lääne-Eesti madalast lubjakivitasandikust, mille keskmine kõrgus on üle merepinna umbes 10 m. Saare aluspõhi koosneb lubjakivist, mille paljandid on nähtavad Vohulaiul, Vahtrepal, Kallaste pangal ja Heltermaal ja Suuremõisa ümbruses. Rannavallid ja liivaluited paiknevad saare läänerannikul Tahkunast kuni Kõpuni. Kõpu poolsaarel esineb mandrijää servakuhjatisi ja kõrgeid luiteahelikke, mille harjal asuvad Hiiumaa kõrgeimad kohad – Tornimägi (63 m) ja Andrusemägi (54 m). Lõuna-Hiiumaal esineb madalaid vallseljakuid ja vanu rannavalle vaheldumisi viirsavi ja peenliiva aladega. Saare keskosas on luidetega vahelduv sootasandik. Lubjakivides Emmastes, Laukal, Kärdlas leidub karstialasid ajutiste järvekeste, neeluaukude, salaallikate ja arteesia vetega.

Hiiumaa rannajoon on väga hästi liigestunud. Rohkesti esineb poolsaari, neist suuremad on Kõpu ja Tahkuna, aga on ka väiksemaid nagu Kootsaare, Paope-Riida ja Ninametsa loodeosas ning Sarve, Õunaku ja Salinõmme kagurannikul. Liigestatuse tõttu on rannajoon üsna pikk, ulatudes 300 km. Hiiumaa mullad on vabariigis kõige väheviljakamad. Suhteliselt paremad mullad paiknevad Käina ja Putkaste ümbruses, kus pinnast katab osaliselt toitaineterikkam viirsavi.

Hiiumaal on vähe siseveekogusid. Ühe hektari suurusi järvi on saarel 12, neist suurim Tihu Suurjärv - 85 ha. Jõed on saarel väikesed, üle 10 km pikkusi jõgesid on 7, neist suuremad on Luguse, Vaemla, Suuremõisa.

LOODUSVÄÄRTUSED
Hiiumaal kasvab erinevalt muust Lääne-Eestist rohkem okasmetsi ja saare üldine elustiku liigirikkus on elupaikade mitmekesisuse tõttu väga suur. Saare metsasus on Eesti suurim (69%). Suuremad metsakaitsealad on Kõpu, Tahkuna ja Pihla-Kaibaldi looduskaitseala ning Tihu maastikukaitseala.

Hiiumaalt on leitud ligi 1000 kõrgema liigi taime, neist hulgaliselt haruldusi ja isegi relikte (rand-kikkaputk, merikapsas, randkirburohi, pooppuu, müür-raunjalg, randtarn, valge kukehari, harilik jugapuu, tumepunane neiuvaip, jumalakäpp, balti lõosilm jt).

Hiiumaa faunale on iseloomulik lindude rohkus ja liigirikkus. Metsad, pargid ja rannaroostikud loovad lindudele soodsad elutingimused. Hiiumaa ja teda ümbritsevad saared ning lahed on oluline peatuspaik veelindude ja värvuliste rändeteel.
Hiiumaa metskonna metsamaa pindalast enam kui 32% moodustavad rangelt kaitstavad metsad. Majandamispiirangutega metsad moodustavad 11% metsamaa pindalast (Tabel 2). Vääriselupaigad moodustavad Hiiumaa riigimetsade pindalast 3,7% ehk 833 ha. Metskonna maadel on registreeritud 7 I kategooriasse ja 43 II kategooriasse kuuluvat kaitsealust liiki. Täpsem ülevaade Hiiumaa metskonna maadel asuvate kaitsealuste liikide kohta on Tabelis 3.

Hiiumaa metskonna maadel asuvad mitmed metsameeste meelest huvipakkuvad pärandkultuuriobjektid, mis läbi aegade üles on tähendatud. Nende kohta leiab infot tabelis 4.

METSARESSURSS
Hiiumaal on enamlevinud palu- ja nõmmemetsade tüübirühma metsad. Puuliikidest domineerib mänd, teisel kohal on kask ja kolmandal kuusk. Täpsem info Hiiumaa metskonna metsade jagunemisest kasvukohatüübi ja peapuuliigi järgi on toodud Tabelis 5.

RAIED
Hiuumaa metskonna uuendusraiete nimekirjas on toodud kolme aasta jooksul raieks kavandatud metsaosade loetelu nii majandatavas kui majanduspiirangutega metsas, mille hulgast on võimalik teha täpne raiekohtade valik. Raienimekirjas on raiekoha kohta esitatud detailsed andmed, nagu eraldise pindala, peapuuliik, vanus, boniteet ja kasvukohatüüp. Võimalike uuendusraiete nimekiri kolmeks aastaks on toodud Tabelis 6. Soovitud asukoha võib leida kaardil, suurendades metsaregistri kaardiaknas huvipakkuvat piirkonda, või sisestades metsaregistrisse kvartali numbri, mida soovitakse kaardil näha. Metsaregistrit saab kasutada aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

METSAUUENDUS

Hiiumaa metskonnas uuendati 2011. aastal metsa kokku 92,28 hektaril. Sellest istutus moodustas 39,89 ha ja külv 21,41 ha. Kõige enam istutati kuuske – 39,89 ha. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine külviga 1,36 ha ja istutamisega 29,62 ha.

METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE, TEEDEEHITUS JA REKONSTRUEERIMINE
Hiiumaa metskonnas on 2018. aastal ehitamisel või projekteerimisel üheksa metsaparandusobjekti. Metsaparandusobjektide loetelu ning tegevusega haaratud kvartalid on toodud Tabelis 7. Objekti asukohta on võimalik leida, trükkides tegevustest haaratud kvartali metsaregistri otsingusse http://register.metsad.ee/avalik/