Teade Valga Raavitsa metsatööde kava kinnitamisest
30. märts  2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Valga-Raavitsa riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-ga tehtud koostöö eest. Kava projektile ei esitatud muutmiseks ettepanekuid.

Kinnitatud Valga-Raavitsa riigimetsa metsatööde kava on avaldatud RMK kodulehel. 

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee

***
Teade Valga Raavitsa metsatööde kava projekti valmimisest
02.märts 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Valga Raavitsa riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid ja arvestanud neid kava koostamisel. Rohumaa metsastamisel istutame sanglepad. Väldime Valga linnaga piirneval alal, Valga-Suurekõrtsi teest lõunapool tuulekoridori teket. Oleme sinna kavandanud vaid sanitarraied. Kava projekti koostades oleme suurendanud KAH ala pindala Maa-ametilt juurde tulnud ala võrra. Teeme Valga Vallavalitsusele ettepaneku üldplaneeringu protsessis suurendada KAH ala piire samamoodi. Ettepanekute ja nende vastustega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Valga Raavitsa ümbruse riigimetsade metsatööde kava projekti aastateks 2023-2033. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel. 

Ootame koostatud Valga Raavitsa riigimetsade metsatööde kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile valgamaa@rmk.ee
24. märtsiks 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee

***

Kutse Valga Raavitsa metsatööde arutelule
13. jaanuar 2023

Anname teada, et RMK alustab Valgamaal, Valga vallas, Raavitsa külas, Valga Raavitsa kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida ja koostada alale kümneks aastaks kava. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Vanas metsas on tehtud üraskikahjustusest lähtuvalt korduvalt sanitaarraieid ja meie hinnangul on vaja neid teha ka lähiajal. Valga Raavitsa metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused korraldada neil aladel metsatöid nii, et need kõigile osapooltele sobiks. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi: kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodusväärtused oleks säilinud.

Kohtume aruteluks RMK Valga kontori parklas 31. jaanuaril 2023 kell 16.00. Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Valga Raavitsa metsatööde plaanimisel jooksvalt telefoni teel või aadressile valgamaa@rmk.ee 7. veebruariks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee