Treimanis ja Metsapoolel kavandatavate raietööde koosoleku kokkuvõte

Kogukonda kaasav arutelu toimus 10. septembril kell 15 Treimanis. Koosolekul tutvustati Treimani ja Metsapoole küla ning RMK Ikla-Oandu matkaraja ümbruses paikneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020–2030 ja 2020. aastaks planeeritud raieid. 

 • Metsamaa jagunemise skeem
 • Kavandatud tööde skeem


 • RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm tutvustas kohtumisel   rannikumetsade eripära ja kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alade valiku põhimõtteid riigimetsas. RMK on ka Treimani ja Metsapoole lugenud KAH-alaks.

  Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes on RMK-l kavas teha raieid 2020. aasta novembris ja detsembris. Siinsed männikud (37,6 ha) on valdavalt (66,6%) jõudnud küpsesse ehk uuendamisikka. Noored metsad praktiliselt puuduvad.

  Arvestades piirkonna suurt külastuskoormust ja avalikku huvi on lageraie asemel kavandatud uuendusviisiks aegjärksed raied, kokku 25,3 hektaril. Aegjärkse raie puhul ei raiuta ala lagedaks, vaid uuendamisele kuuluvas metsas raiutakse puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik. Aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke.

  Koosolekul selgitati aegjärksete raiete läbiviimise metoodikale lisaks ka võimalikke tegevusi tulevikus ning uueneva eesmärgi-puuliigi hea käekäigu tagamiseks tehtavaid töid.


  RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandusvõtted ja nende ajalise jaotuse. Koosolekul tutvusati Treimani ja Metsapoole aladele aastateks 2020–2030 koostatud riigimetsa majandamise kava, mida jagati soovijaile ka väljatrükituna paberkandjal.

  RMK varumisjuht Einart Kask tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat, laoplatside võimalikku paigutust ja muid logistikat puudutavaid küsimusi.

  RMK praaker Jüri Maal selgitas, kuidas saab suhelda vahetult tööde käigus tekkida võivate probleemide ilmnemisel (nt tehnika töötamise aeg, riigimetsa läbivate teede jätkuva kasutamise võimaldamine jms), et lahendus leida.

  Kogukonna esindaja A. Järv esitas küsimuse: kuidas tehakse kindlaks piir eramaa ja riigimaa vahel?
  Vastus: riigimetsa piir vastu eramaad tehakse enne raiet kindlaks piirimärkide ja GPSi abil, vajadusel tähistatakse värviga.


  Koosoleku arutelu tulemusel otsustati:
  • Kõik kavandatud raied teostatakse kavas toodud mahus ja aastatel.
  • Aegjärkse raie alad mineraliseeritakse ja jäetakse looduslikule uuenemisele.
  • Hoonete lähedal kasvavate puude raiel räägitakse valikud eelnevalt läbi maaomanikuga.

  Lisainfo:
  Heiki Ärm
  Pärnumaa metsaülem
  parnumaa@rmk.ee, 503 1423