Taagepera küla koosoleku kokkuvõte

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, mis sisaldavad metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Taagepera küla KAH-ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve.

Kohalikku kogukonda kaasaval arutelul, mis toimus Taageperas 6. augustil, Valgamaa metsaülem Risto Sepp andis ülevaate Valgamaa metskonna ja Taagepera KAH-ala metsadest. 

Metsaosad vanuse lõikes, sh küpsed metsad.

Taagepera KAH-ala metsa
majandamiskategooriad

Majandatav mets
19,3 ha
Mittemetsamaa0,7 ha
Rangelt kaitstav mets10,7 ha

Metsaülem selgitas, et metsa raiutakse puidu saamise eesmärgil ning raie abil luuakse eeldused uue metsapõlve rajamiseks. Tahame metsa majandada selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets. Majandame metsa läbi säästliku ja looduslähedase metsamajanduse, arvestame töös ökoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste aspektidega.

Esimesel etapil kavandame osadel küpse metsa aladel uuendusraiet 2020. aastal. Raieplaani alusel on kavas teha lageraie 4,4 hektaril ja harvendusraie 2,1 hektaril.

Taagepera KAH-alale planeeritud raied. Suuremalt vaatamiseks kliki kaardil.

Arutelu tulemusel otsustati:
1. Metsamaterjal ladustatakse Helme-Holdre-Taagepera tee äärde.
2. Metsamaterjali kokkuveoks kasutatakse metsasihti.
3. Raietööd tehakse alljärgnevalt:4. Lageraietel jäetakse raielankidele mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud.
5. Metsa uuendamisel raiutud aladel koristatakse sobivuse korral raiejäätmed. Maapind valmistatatakse istutamiseks ette raiejärgsel aastal, mets istutatakse 2022. aastal.
6. Valgustusraie ja sanitaarraie tehakse vastavalt vajadusele.

Lisainfo:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
valgamaa@rmk.ee, 513 0147