Rosma piirkonna riigimetsa planeeritavate raietööde arutelu kokkuvõte

02.22.2020

RMK käsitleb Rosmal kolme riigimetsa kvartalit kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana ja on sellele metsale koostanud kümne aasta majandamise kava projekti (link). Kava tutvustati Rosma kogukonnale koos metsa ringkäiguga.

Eelnevalt saadetud kava projektiga oldi tutvutud ja vastati küsimustele kavandatud aegjärksete (AR) raiete kohta kvartalil PW071. PW071-5 (2,05 ha) aegjärkne raie AR 11.2020 on seotud rajatava kergliiklusteega, mis hakkab kulgema läbi kõnealuse metsa, n-ö vana vankritee trassil. Aegjärkne raie on kavandatud kahe järguga. 1. järguga raiutakse pooled 1. rinde puudest – eelkõige kuused, kehvema võraga lehised ja männid ning kõik 2. rinde kuused. Peale 1. raiejärku jääb eraldisele ligikaudu 300 puud/ (männid, lehised). Maapind mineraliseeritakse loodusliku uuenduse tekke soodustamiseks. Tulevikupuistu eesmärgiks on männik. 2. raiejärk tehakse 1. raiejärgu metsa uuenemise järgselt, 6-8 aasta möödudes, lõpus jäetakse raiumata säilikpuud. Kuna tegu KAH-alaga, siis tavapärasega (10 puud/ha-le) võrreldes jäetake topeltarv puid. Seega jääb eraldisele 2. raiejärgu lõpuks 40-50 säilikpuud.

PW071-1-0,5 ha AR 2026 (üle maantee). Raie samade põhimõtete
kohaselt nagu eelmine kirjeldatud raietöö. Aasta 2026 on 1. raiejärgu aasta. Seal kavandame raie selliselt, et võimalikult vähe avada maanteeäärset serva.

PW071- 4, 7, 10 (maantee ääres) on muinsuskaitsealused Rosma ristimetsa eraldised, kus on võimalik sanitaarraie muinsuskaitseametiga igakordsel kooskõlastamisel.

Vaadati üle tuulemurruga harvik PW072-23, 0,24 ha. Eraldise nurgal kasvab võimas 160 aastat vana kuusk (kõrgus 37 m; diameeter 1,3 m kõrguselt 88 cm).

Otsus: PW072-23 lülitada kavasse ja teostada raie 2020, säilitades nurgapealse võimsa kuuse koos 2-3 kaaslasega säilikpuuna.

Ringkäigul selgitas RMK raietööde tehnoloogiat, mis tagab sportimis-matkamisradade minimaalse kasutamise ja kahjustamise kokkuveol. Kokkuvedu toimub risti üle PW072 keskelt kulgevat sportimis- ja matkamistee, otsitakse ja kujundatakse laugemad kohad küngaste servast laoplatsi jõudmiseks. Põlva vallaga on pikaajaline (9 aastat) maakasutuse leping laoplatsi-väljaveotee kasutamiseks valla maal.

KAH-ala raietel varutakse ka raidmed (ladvad-oksad), mis ladustatakse laoplatsile. Oktoobris RMK korrastas ja tugevdas kruusaga väljaveotee ja ümberpööramiskoha.

Serviti SK on valmis saanud Rosma, Kiidjärve, Saarjärve orienteerumisradade kaardid. Rein Kivioja (RMK) ja Üllas Jaaska (Serviti) vaatavad koos, enne 2020. aasta raietööde algust üle Rosma radade täpse kulgemise ja kokkupuuted raiealadega. Tiit Timberg (RMK) ja Arne Tilk (Serviti) räägivad läbi radade pikaajalise kasutusse andmise tingimused, sh radade algusesse rajaskeemide ja tähistust selgitavate stendide paigaldamise radade algusesse.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761