Riidaja külaga piirneva riigimetsa raietööde avaliku arutelu kokkuvõte

28.10.2020

RMK koostab kõigile riigimetsa kõrgendatud huviga aladele (edaspidi KAH-ala) metsamajandamise pikaajalised kavad. Valmis ka Riidaja külaga piirneva KAH-ala kava, mis sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul (aastani 2030). Riidaja KAH-ala on piiritletud lähtudes tiheasustusest, elamutsest ja Riidaja kabeli lähedust arvestades. Kava ja raietööde tutvustamiseks ja kogukonna arvamuse kuulamiseks korraldati avalik arutelu.

Koosolekul RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Riidaja KAH-ala valiku, majandamise kava ja 2021. aasta raiete kohta.
KAH-alal paikneb osaliselt Riidaja mõisa kabeli kultuurimälestise kaitsevööndis, alal paikneb Riidaja looduskaitsela. RMK arvestab kogukonna huvidega ja lähtub kehtivatest seadustest. 

Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad.

Joonis 1. Kah ala ja seda ümbritsev RMK mets. 
Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.


Samuti tutvustas Risto Sepp Riidaja külaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2030-2030. Kava avalikustati eelnevalt RMK kodulehel ja saadeti lisaks viide koos koosoleku kutsega.

Tabel 1. 10 aasta jooksul teostatavad raied.

Metsaülem tutvustas metsaparanduse 10 aasta plaane: plaanitakse Siigu tee osaline korrastamine, Põrgulaane tee ehitamine ja metsakuivenduse Vanamõisa mets korrastamine.

2021. ja 2027. aastaks planeeritud raied on kujutatud alloleval joonisel:

Joonis 2. Raied 2021. ja 2027. aastal.

Tabel 2. Raiete plaan 2021. aastaks.

Osaleja Anne Pai arvates on vaja hooldada kvartalil PA134 eraldisel 3 olevat noorendikku, et saada tammepuistu. Takseerandmete alusel on koosseisus 90% tamme. RMK kontrollib noorendiku hooldamise vajadust.

Arutelu tulemusel otsustati:
1. KAH-ala piire mitte muuta.
2. Nõustuda 10 aasta kavandatud tööde plaaniga.
3. 2021. aastal teostada raied jaanuarikuus.

-RMK kooskõlastab kultuurimälestise kaitsevööndis tegevuse Muinsuskaitseametiga.
-Metsamaterjal ladustatakse Siigu tee äärde, kokkuvedu toimub RMK metsamaad kasutades.
-Sanitaarraiet teostatakse lähtuvalt metsa tervislikust seisundist.
-Plaanide muutustest teavitame koosolekul osalejaid.
-Metsa majandamisel lähtume Riidaja külaga piirneva riigimetsa majandamise kavas aastatel 2030-2030 toodud majandamise üldistest põhimõtetest.
4. RMK teostab PA134 eraldis 3 noorendiku hoolduse (joonisel 2 märgitud NH) 2021. aastal, et saada tammeenamusega puistu.
5. RMK paigaldab KAH-alaga seotud materjalid kodulehele https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/


Riidaja külaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2030-2030 »

Lisainfo:
Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee