Postitee Palojärve kõrgendatud avaliku huviga ala avaliku arutelu kokkuvõte

11.09.2020

RMK on määratlenud ajaloolise Postitee äärsed riigimetsad kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana. Oleme need metsaosad nimetanud järgmiselt: Postitee Liiva-Intsupalu, Postitee Voorepalu, Postitee Palojärve, Postitee Tilleoru.

Koostatud on Postitee Palojärve KAH-ala metsa majandamise kava aastateks 2020-2030. RMK korraldas kohalikule omavalitsusele ja kogukonnaliikmetele teavituskoosoleku, et tutvustada nii kava projekti kui ka Postitee Tilleoru KAH-metsas lähikuudel planeeritavaid raietöid.

Koosolekule eelnevalt, septembrikuu algusest alates, toimus kirjavahetus RMK ja Postitee MTÜ vahel. Postitee MTÜ-d esindas Ott Rätsep, kes koondas kokku ja esitas RMK-le asjast huvitatute küsimused. RMK vastas laekunud küsimustele jooksvalt kirjavahetuse käigus. Postitee MTÜ jagas RMK vastuseid ka Postitee kirjalistis ning selleks loodud FB-ürituse lehel (Rahvakoosolek Palojärve puhkemetsa sügisraie ja tuleviku teemal).

1. RMK Põlvamaa metskonna metsaülem Tiit Timberg tutvustas koosolekul Postitee Palojärve KAH-ala kava projekti, mis hõlmab ala Postitee ääres, Palojärve ja Väikese Palojärve ümber. 

Ala on kokku 93 ha, millest 2,2 ha on vääriselupaikadena kaitse all; 4,4 ha on metsad, mis on arvatud RMK otsusega majandamisest välja (Palojärve kaldapuistud); majandatavat metsa on 82 ha. Oleme majandatavasse metsa aastateks 2020-2030 kavandanud uuendusraieid kokku 45,7 ha, millest 34,8 ha kavatseme teostada aegjärksete raietena ja 9,8 ha lageraietena. Harvendusraied on kavandatud sellesse perioodi 11 hektari jagu.

Aegjärksed raied oleme kavandanud kahe raiejärguga: 1. järguga raiutakse pool puudest, maapind valmistatakse ette (mineraliseeritakse) loodusliku uuenduse tekke soodustamiseks; tekkivat ja juba olemasolevat männi looduslikku uuendust hooldatakse ja vajadusel harvendatakse. Sõltuvalt uuenduse tekkest viiakse 6-8 aasta möödudes läbi 2. raiejärk, mille käigus jäetakse hektarile 40-50 vana männi säilikpuud, mida ei raiuta kunagi. Turberaiet (aegjärkset raiet) võimaldab sellises mahus läbi viia pohla kasvukoha männikute metsakasvatuslik potentsiaal, neid metsasid on võimalik selliselt sujuvalt uuendada. Selline raieviis arvestab puhkeala ümbritseva majandusmetsa olulist puhkemetsa funktsiooni ning kõiki neid funktsioone on võimalik arvestada ja ühildada. Suuremas mahus aegjärkseid raieid (1. raiejärk) on kavandatud 2020. aastal 12,9 ha ja 2030. aastal 15,2 ha. Postitee Palojärve KAH-ala majandusmetsast moodustab 65% hetkel küps mets, kavandatud 2020-2030 raiekava järgselt oleks küpse metsa osakaal perioodi lõpuks 40%.

Tutvustati 2020. aastaks KAH-alale kavandatud raieid. 1,1 ha lageraieid on tehtud juulikuus: hall-lepiku raie 0,8 ha ja kuusiku raie 0,3 ha.Küsimus: Miks RMK ei ole neid metsasid 30-50 aastat tagasi raiunud?
Vastus: Nendes metsades on seni igal aastal tehtud sanitaarraieid, korjatud kuivanud, tuuleheite puid. Ainult sanitaarraietega jätkata on ebamõistlik. Kõigis puistutes on juba tekkinud häiludesse looduslik männi uuendus, mis vajab kasvuks valgust juurde.

Küsimus: Kas RMK-l on küpsed männikud otsas, et puhkemetsas peab raiuma?
Vastus: Ei ole. Põlvamaa riigimetsa küpsete männikute pikaajaline ühtlane kasutusmaht on ca 300 ha/aastas. Aastast-aastasse tuleb valida raiekohad, kus raiet teha. Paigutame ja valime raiekohti põhimõttel, et need ei oleks liialt kontsentreeritud ühte metsaossa, vanemad puistud võtame enne raiesse. Männimetsad on suurel määral head puhkemetsad (matkamiseks, seente-marjade korjamiseks) ja arvestame seda majandamisel.

2. Külastuskorralduse piirkonnajuht Tarmo Denks tutvustas Palojärve puhkeala kasutust ja arenguid. Denks tõdes, et RMK Palojärve puhkeala ja Palojärve külastuskoormus on jõudnud taluvuse piirile ning puhkeala ei kavatseta laiendada. 2020. aastal on juurde rajatud välikäimlaid ja uuendatud varjualuseid. Palojärve metsatee rekonstrueerimisega paranevad parkimisvõimalused ja ligipääs puhkealale. Tee kehva seisundi pärast on tulnud RMK-le etteheiteid.

3. Peatuti Palojärve metsatee rekonstrueerimise teemal. Palojärve metsatee rekonstrueerimise esialgne projekt on ümber vaadatud. RMK kavatseb rajada trassi kitsamana, trassiserv tee teljelt 5m+5m ja teeäärseid nõvasid ei rajata Selleks tuleb vähesel määral raiuda teeäärseid puid (koosoleku ajaks puud ettemärgitud). Tee tuleb geotekstiilile, 20 cm kruusalusega ja 10 cm purustatud kruusast kattekihiga.

Küsimus: Kas sellega on arvestatud, et Palojärve metsatee ääres võib leiduda kaitsealuse liigi palu-karukella kasvukohti?
Vastus: RMK teede projektide lähteülesande juurde tehakse keskkonnamõjude analüüs (KMA), milles tuuakse välja kõik piirangud, mida tuleb arvestada. Kontrollime viidet ja anname protokollis tulemustest teada. //Kontrolli tulemus: Palojärve metsatee KMA asub - https://media.rmk.ee/files/kanepi-ja-p6lva-valla-teed-kma.pdf. Info kaitsealuste liikide kohta - on üks II kaitsekategooria liik ning see kasvab Palojärves. Palu-karukella kohta registris infot ei olnud siis, ega ole ka hetkel mitte. Seega palume ka RMK-le ja registri haldajale (keskkonnaamet) vastav info edastada. RMK kontakt: toomas.hirse@rmk.ee //

Küsimus: Miks RMK ehitab nii võimsaid metsateid?
Vastus: Metsatee on eelkõige metsamaterjalide väljaveoks ja metsamajandustöödeks mõeldud tee, samas on seda võimalik kasutada ka muuks (marjule-seenele sõitmiseks, päästemasinate liikumiseks). Teed rekonstrueeritakse selliselt, et need kestaks pikki aastaid (30+ aastat). Geotekstiili kasutamine tagab teekehandi stabiilsuse ja piiratud kruusavarude säästliku kasutamise.

Koosoleku lõpus, enne metsa ringkäigule suundumist, tehti otsused.
Ettepanek otsuseks: Lükata kõik Palojärve metsa 2020. aastaks kavandatud tegevused aasta võrra edasi.
RMK vastus: Nii pikk kavandatu edasilükkamine ei ole mõistlik ja ka võimalik. Palojärve metsatee rekonstrueerimise töö on koos teiste objektidega koos hangitud ja töövõtjaga leping sõlmitud.
Ettepanek: Lükata kõik Palojärve metsa 2020. aastaks kavandatud tegevused kahe kuu võrra edasi. See võimaldaks majandamise kavaga põhjalikumalt tutvuda ja ettepanekuid teha.

Arutelu tulemusel otsustati:
  

1. RMK võtab vastu tehtud ettepaneku – lükata 2020. aastaks kavandatud tööde algus edasi kahe kuu võrra.

2. Kahe kuu jooksul tutvutakse kavandatuga, vajadusel esitatakse täpsustavaid küsimusi ja tehakse ettepanekuid. Postitee MTÜ esindaja on Ott Rätsep.

3. Vajadusel võimalus vaadata vajalik metsas üle, saada selgitusi. RMK kontaktid: metsaülem Tiit Timberg (tiit.timberg@rmk.ee),
piirkonnajuht Tanel Täheste (tanel.taheste@rmk.ee)

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
tiit.timberg@rmk.ee
504 5761