Märjamaa lähiümbruses planeeritavate raietööde koosoleku ja arutelu kokkuvõte

RMK raiekava avalik tutvustamine ja arutelu toimus 9. septembril Märjamaal.

RMK kavandab aastatel 2020–2029 uuendus- ja harvendusraieid Märjamaa alevi lähiümbruse puistutes. Täpsemalt hõlmab see järgmisi kinnistuid: Märjamaa metskond 30 (katastritunnus 50402:004:0320), Märjamaa metskond 31 (katastritunnus 50402:004:0101) ja Märjamaa metskond 32 (katastritunnus 50402:004:0340). Vt ka asendiplaani:

Planeeritud raiete asukohad aasate lõikes. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Kavandatud raied (LR - lageraie, AR - aegjärkne raie, MA - mänd, KU - kuusk, KS - kask).

Raied on kavandatud aastatel 2020–2021 ja aastal 2029.


Teavitamise käik
RMK esindaja Margus Emberg tutvustas metsa majandamist ja selle vajalikkust, asulaga külgnevate metsaeraldiste ja eeldatava kõrgendatud avaliku huviga metsaosade valiku eesmärke ja põhimõtteid, nendel kavandatud raieid, nende majandamise erisusi ja raietele järgnevaid tegevusi.

RMK Edela regiooni varumisjuht Aive Leinpuu tutvustas raiete tehnoloogiat, kokkuveoteid ja vaheladusid.

RMK esindaja tutvustas küpsete ja valmivate puistute 2020 aasta seisu Märjamaa ümbruse riigimetsades laiemalt, raie reservi moodustumist, lankide valiku põhimõtteid ning reservi (küpsed ja valmivad puistud) muutumist ajas.

Koosolekul tehtud kokkulepped
1. Protokolli ja 10 aasta raiekava allkirjastab kogukonna ettepanekul Mari Laanesaar ja vallavalitsuse ettepanekul Ott Valdma.
2. Vähemalt 2 nädalat enne raiet võtab RMK praaker ühendust vahetute piirinaabritega, et kaaluda ühiselt järelkasvu-, alusmetsa- , 2-rinde puude ja ka säilikpuude kasvama jätmise vajadust ja võimalusi piiriäärsel raiealal.
3. Majapidamistega piirnevatel metsaeraldistel ei tehta raietöid tööpäevadel ja laupäeval alates õhtu kella 22-st kuni hommikul kella 07-ni ja pühapäeval. See kehtib ka mujalt pärit metsamaterjali kokkuveol läbi majapidamistega piirnevate metsaeraldiste.
Laadimistöödele vaheladudes ajalisi piiranguid ei seata, kuna laod asuvad teede ääres, mis on niigi müra allikaks ööpäevaringselt.
4. Üldjuhul veetakse metsamaterjal ära ühe kuu jooksul. Raiejäätmed (hakkematerjal) üldjuhul koristatakse, kuid jäävad langile või vahelattu hunnikutesse kuivama kauemaks.
5. Jalgradadele raiejäätmeid ei ladustata, erandina tehakse seda traktoriga raja ületamiseks. Vajadusel korrastatakse rajad peale raietööde lõppu. Üldkasutatavaid pinnasteid üldjuhul kokkuveoks ei kasutata.
6. Säilikpuid jäetakse üldjuhul 1 puu kõrguse kaugusele (rajatistest ja hoonest) üksikult või gruppidena, arvestades sobivate puude olemasolu ja piirinaabri soovi. Kasvama jäetakse võimalusel ka alusmetsa tammesid ning kuuse elujõulist järelkasvu ja piirinaabri soovil ka teisi alusmetsa komponente.
7. 2029. aasta raiete kohta korraldatakse uus teavitus, mille käigus kohendatakse raieid vastavalt selleks ajaks kujunenud uuele situatsioonile.

8. Lageraie osas kvartalil M131 eraldisel 6 tegi piirinaaber ettepaneku jätta raiest välja kauni kuldkinga kasvukoht.
RMK looduskaitse osakonna töötaja vaatab üle kauni kuldkinga kasvukoha ja koos piirinaabriga jäetakse selle lähiümbrus vajalikus ulatuses raiest välja.
9. Mitmed kohalolijad, nende hulgas Mari Laanesaar, esitasid korduvalt küsimusi lageraiest erinevate raieviiside ja elurikkuse kaitstuse kohta.
Kuna seda teemat on RMK metsamajanduskavas kui ka ettekandes selgitatud piisavalt ei ole otstarbekas neid selgitusi siin üle korrata. Sõnavõtnute sellekohased arvamusavaldused võtab RMK teadmiseks.
10. RMK esindaja küsis täiendavalt ettepanekuid ja arvamusi kvartalile MM130 eraldistele 1,6,7,16 ja 17 kavandatud raiete paigutamise kohta, kuna männi enamusega puistud võimaldab valida erinevaid raieviise ja ka langipaigutust. Raiete osas ettepanekuid ei tehtud, kuna enne raiet 2029 aastal korraldab RMK seal uue teavituse.
11. RMK esindaja küsis täiendavalt ettepanekuid ja arvamusi Pasatski pargi tuleviku ja võimalike raiete kohta.
Pasatski pargi teemat käsitletakse vallavalitsuse nõupidamisel koos majanduskava täiendava tutvustamisega vallavalitsusele 23.09.2020.
12. Mari Laanesaar tegi ettepaneku moodustada kvartalist MM136 (Pasatski park koos külgneva riigimetsaga kokku 11,6 ha) kohalik kaitseala. Vallavalitsuse esindajad tegid ettepaneku arutada selle metsaosa raieid koos RMK-ga vallavalitsuse istungil ja võimalusel leida lahendused sellele metsaosale koos üldplaneeringuga.
RMK kaalub neid ettepanekuid, kuid meie hinnangul ei ole mõistlik kvartalil MM136 kavandatud raiete teostamise korral raiet edasi lükata kõnealuste puistute seisundi tõttu. RMK on nõus 23.09.2020 vallavalitsuse istungil tegema raiekava lühitutvustuse koos väljasõiduga kvartalile MM136 (Pasatski pargiga külgnev metsaosa), et ühiselt tutvuda puistute seisundiga, arutada nende edasist käekäiku ja võimalikke lahendusi.
13. Vallavalitsuse esindaja Ott Valdma tegi ettepaneku, et RMK esindajad võiksid kavandatud raieid tutvustada ka vallavalitsuse istungil. RMK tutvustas metsamajanduskava vallavalitsuse istungil 23.09.2020.
14. Mari Laanesaar tegi ettepaneku, et raied võiks teha talvel. RMK esindaja juhtis tähelepanu, et raied ongi kavandatud detsembris ja jaanuaris. Mari Laanesaar nõustus, et see on talvel.
15. Mari Laanesaar tegi ettepaneku, et kava osas võiks teha ettepanekuid ka peale koosolekut. RMK esindaja selgitas, et ettepanekute tegemiseks oli aega piisavalt ja ettepanekuid sai teha ka meili teel. RMK esindaja täiendas, et ettepanekuid võib teha siiski ka edaspidi juhul, kui need toetuvad uuele informatsioonile või uuele olukorrale.
16. Omavalitsuse esindajad tegid ettepaneku, et kohalikule omavalitsusele kuuluvate teede äärde puude ladustamise tingimused lepitakse laopõhiselt eraldi kokku. RMK-l on see tavapärane praktika.
17. Tehti ettepanek, et RMK avaldaks koosolekust kokkuvõtte ja raietest täiendava teavituse Märjamaa Nädalalehes. RMK teeb seda.

Lisainfo:
Margus Emberg
Raplamaa metsaülem
Raplamaa@rmk.ee