Lõve ja Pori infokoosolek

27. august 2018

Kohtumisel arutati Lõve ja Pori külaga piirneva riigimetsa raie korraldamist. Ala piirneb vahetult hajaasustuse elamugruppidega, mistõttu on see määratletud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alana.

RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp tegi ülevaate Valgamaa metskonna metsadest: rangelt kaitstavat metsa 26,1%, majanduspiiranguga metsa 4,9%, majandusmetsa 69%. Eesti kohustus on rangelt kaitsta vähemalt 10% metsadest.

Majandusmetsa üks olulisi majandamise võtteid on uuendusraie, mille eesmärgiks on eelkõige küpsete ja üleseisnud puistute raiumine puidu saamise eesmärgil ning raie abil eelduste loomine uue metsapõlve rajamiseks. RMK majandab metsa selliselt, et meist jääks tulevastele põlvkondadele maha hästi hoitud ja mitmekesine mets.

Metsaülem tutvustas põhimõtteid, kuidas RMK KAH alasid valib ja töid korraldab. Metsaosa asub RMK hallataval maaüksusel Taagepera metskond 3, tunnusega 61301:003:0663, kogupindalaga ca 35 hektarit. Vanuse ja/või diameetri alusel on võimalik töid korraldada 11,80 ha. Raied on sobitatud loodusesse, et maantee äärt jääks varjama metsaosa, mida majandatakse peale kõrvalosa uuenemist. KAH ala piirneb Ojapera metsavahikoha ja Ristjani karjamõisaga. Metsatööde teostamiseks on vaja kasutada elamute juurde viivat teed, mille äärde on plaanis ladustada puit.

Kogukonnale eelnevalt saadetud kirjale, kus paluti ettepanekuid planeeritava tegevuse kohta, laekus vastukaja kolmelt inimeselt. Ettepanekud puudutasid tee seisundi jälgimist.

Kohtumisel arutati tee kasutamist, ladustamist, teeääres puude raiet, säilikpuude jätmist ja puhvri jätmist elumaja vahele.

Koosolekul otsustati, et:

  • töid kavandatakse kokku 5,07 hektaril 2018 aasta III kvartalis. 
  • enne tööde algust täidab RMK laoplatsist truubini, et tee oleks tööde ajal sõiduautoga läbitav; 
  • truubitoru on eelmise raie käigus RMK poolt vahetatud, kui käesoleva raiega truup saab kahjustatud, siis truup korrastatakse;
  • enne raiet lõigatakse õunapuu oksad, ladustatakse lepitud kohtadesse Ristjani kinnistul tunnusega 61301:002:1380;
  • raiumata jäetakse puhver Ristjani kinnistu tunnusega 61301:002:1380 ja Ojaääre kinnistu tunnusega 61301:002:0062 piirneva metsaosas;
  • PA117 eraldist 10 läbival teel puhastatakse teemaa 2 meetri ulatuses Ristjani ja Ojaääre kinnistu poolses osas. Säilikpuud jäetakse põhimõttel, et puu kukkumisel ladvad ei ulatuks teeni – ca 30 meetri kaugusel teest.
  • Tee kasutamisel ja ladustamisel jälgitakse tee seisundit ning korrastatakse peale kasutamist 5 tööpäeva jooksul.

Lisainfo: RMK Valgamaa metsaülem Risto Sepp,  risto.sepp@rmk.ee, 513 0147.