Listaku külaga piirneva riigimetsa majandamise avaliku arutelu kokkuvõte

26.10.2020

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladel (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Koostatud on ka Listaku külaga piirnevale KAH-alale riigimetsa majandamise kava aastaks 2020–2030, mille tutvustamiseks korraldati avalik arutelu.

Kohtumisel RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas ja Võrumaa riigimetsade üldist seisundit. Kõrgendatud avaliku huviga aladeks on Võrumaal määratletud 54 erinevat ala üldpindalaga 2 172 ha. Võru vallas Listaku külaga piirnev riigimets (6,9 ha) on määratud kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alaks. Tegu on endise Väimela metskonna (1947-1992) hoonestusalaga piirneva metsaosaga (piirneb 5 kinnistuga). Elamukruntide ja riigimetsa piiril kasvab kunagise juurdepääsutee äärde rajatud tammeallee.
Piirnevas metsas leidub palju tamme looduslikku uuendust. 15 aastat tagasi on rajatud eraldisele QB054-16 tammik pindalaga 1,58 ha, mis täna on heas kasvuhoos. Metsaülem tutvustas kõnesoleva KAH-ala metsa olemit ja vanuselist struktuuri, raiete plaani aastateks 2020-2030.

Seejärel RMK Kagu regiooni varumisjuht Rein Kivioja rääkis 2020. aasta lõpu raietööde plaanidest.

Kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Raiete nimekiri koos uuendatava puuliigiga Listaku külaga piirnevas riigimetsas:
KvartalEraldisPuistuRaieliikRaie-aastaUuen-datav puuliikPindala, ha
QB054
15HaavikudLageraie2026Kask1,6
QB054
17Kuusikud Lageraie
2020Tamm1


Aastateks  2020–2030 planeeritud raietööd. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.


Arutelu tulemusel otsustati:
1. Kõik eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus tabelis toodud aastatel. Raiete teostamine ja puidu väljavedu võimalik ainult külmal ajal, et vältida äsja tolmuvaba katte saanud tee kahjustusi.
2. Metsa uuendamine toimub raieaastale järgneva aasta kevadel. QB054-17 oli RMK planeerinud uuendatavaks puuliigiks kuuse. Kohalike elanike soovil ja arvestades tamme loodusliku uuenduse olemasolu uuendatakse ala tamme istutuse teel.
3. Lageraietel jäetakse raielankidele kasvama mitmekesisuse tagamiseks säilikpuud ja tagatakse metsa piiril kasvava tammeallee säilimine.
4. Ringkäigul metsas otsustati eraldisel QB054-16 kasvava tammenoorendiku hooldamise vajadus.
5. RMK paigaldab kõrgendatud avaliku huviga seotud alade kaasamiskoosoleku materjalid kodulehele: https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud

Listaku külaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastateks 2020-2030 (pdf). 

Lisainfo:
Agu Palo
Võrumaa metsaülem
517 7115
vorumaa@rmk.ee