Lindora laadaplatsi lõkkekohaga piirneva riigimetsa majandamise kava avaliku arutelu kokkuvõte

24.11.2020

Võru vallas Lindora külas Lindora laadaplatsi ja RMK lõkkekohaga piirnev riigimets on määratud kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH-ala) alaks. RMK koostab kõigile KAH-aladele riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Valminud on Lindora laadaplatsi, lõkkekohaga piirneva riigimetsa majandamise kava aastaks 2020-2030. Kava ja 2021. aastaks planeeritud raietööde tutvustamiseks ja aruteluks korraldas RMK kohtumise kohaliku kogukonnaga.

RMK Võrumaa metsaülem Agu Palo tutvustas koosolekul kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) alade valiku põhimõtteid kogu riigimetsas ja laadaplatsi ümbruses kasvavate riigimetsade ajaloolist saamislugu. Ümbruskonna männimetsad rajas valdavalt 120-140 aastat tagasi Vastseliina mõisniku Reinhold Wilhelm von Liphart vilja allakülvina endistele põllumaadele.

Samuti tutvustas Palo Lindora laadaplatsiga piirneva riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala piire kaardil, kõneall oleva KAH-ala metsa olemit ja vanuselist struktuuri ning raiete plaani aastateks 2020-2030.

KAH alal kasvavate metsadest on 90% raieküpsed ja vajavad uuendamist. Ringkäigul metsas vaadati üle 2021. aasta märtsikuus plaanitud aegjärkse raie (kvartal VS058 eraldis 5 – 0,92 ha ja eraldis 29 - 1,45 ha) alad ja võimalikud raiesse minevad ja säilitamist vajavad puud.

Lisatud skeemil on kujutatud eri värvidega eri vanuses metsaosad, sh küpsed metsad. 2021. aastal oleme kavandanud küpse metsa (138 aastat vana) alale kvartalil VS058 eraldisel 5 0,92 ha ja eraldisel 29 1,45 ha uuendusraie aegjärkse raiena, et luua sobivad valgustingimused uue metsapõlve looduslikuks tekkeks.


KAH-ala metsamaa jagunemine. Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Aastateks 2021 ja 2027 plaanitavad raied (AR - aegjärkne raie). Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Raiete nimekiri ja uuendatavad puuliigid Lindora laadaplatsiga piirnevas riigimetsas

Otsustati:
1.Ettepanek on määrata Lindora laadaplatsiga piirnev riigimets KAH-ala hulka vastavalt lisatud joonisele. Koosolekul osalejate poolt täiendavaid ettepanekuid KAH-ala piiri määramise kohta ei tehtud.
2. Kõik eelpool kirjeldatud raied teostada planeeritud mahus tabelis toodud aastatel. Raieid mitte teostada külastajate tihedama liikumise ajavahemikul mai-september. 2021. aasta Lindora laada toimumise ajaks peavad raiealad olema koristatud raiejäätmetest ja laadaplats korrastatud.
3. Aegjärkse raiega raiutaks välja 50% puudest (kõik kuused, kahjustatud, haigustunnustega ja viletsamate tüvede, võradega männid).
4. Säilitatakse raiealal kasvavad kõige jämedamad männid, heade tüve- ja võraomadustega männid, männi looduslik uuendus ja elujõulised kadakad.
5.Lindora laada korraldamisega seotud küsimusi arutatakse koos Võru valla, SA Vastseliina Piiskopilinnus ja kohaliku külaseltsi osalusel 2021. aasta kevadel.
6. RMK paigaldab kõrgendatud avaliku huviga ala metsamajandamise kava kodulehele:

Lisainfo:
Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
517 7116
vorumaa@rmk.ee