Juuliku küla teavituskoosolek

23. oktoober

Koosolekul tutvustati Juuliku küla lähedusse 2020. aasta januarisse planeeritud raieid.  

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin tutvustas kõrgendatud huviga alade määramist, Juuliku riigimetsade olemit ning jaanuarisse 2020 kavandatud lankide valiku põhimõtteid.

Alal on küpsete ja valmivate metsade osakaal ca 60%, keskealisi metsi on ca 25% ja noori metsi ca 10%. Et tagada metsade ühtlasemat vanuselist jaotust on vajalik seal uuendusraieid teostada. Kuna metsaosa on tiheda alusmetsa ja suure rohukasvuga, siis ei ole antud alal võimalik rakendada turberaieid. Arvestades metsa toimimist mürapuhvrina ja puhkealana, on langid jagatu väiksepindalalistena üle kogu ala. Lähtuvalt eelnevast ei ole võimalik kavandada alal uut raievõtet enne, kui eelmised langid on piisavalt uuenenud. Järgmise raievõtte rakendamist kaalutakse minimaalselt 5 aasta pärast.

Kavandatud on järgmised lageraieid: SK132-5, 12, 14; SK133-3, 9, 12, 16, 18, 22, 24; SK134-5, 16, 29. Lankide kogupindala on 12,1 ha, mis moodustab 15% antud metsaosa kogupindalast.

RMK Edela regiooni Põhja piirkonna varumisjuht Sven Soomets tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat ning raiele järgnevaid tegevusi. Lähtuvalt looduslikest oludest on tööd võimalikud ainult külmunud pinnasega. Raietöid, kokku- ja autovedu teostatakse tööpäevadel kell 7-22. Raiejäätmeid koondatakse langilt võimalikult suures mahus. Metsamaterjal ja raiejäätmed ladustatakse Nurme tänava poolses metsaosas Nurme tänav 94 vastas rajatava mahasõidu äärde, Pähklimäe poolses metsaosas põhjapoolsete lankide puhul riigimetsa loodenurka ja lõunapoolse langi puhul Vana-Pähklimäe tee 5 naabruses riigimetsamaale.

Langid uuendatakse 2021. aasta kevadel kasvukohale sobivaima puuliigiga, mis jaguneb järgmiselt:

Männiga – SK132-12; SK134-16
Kuusega – SK133-3, 9, 12, 16, 22
Kasega – SK132-14; SK133-18; SK134-5, 29
Haavaga – SK132-5; SK133-24.

Kohaletulnuil tekkis küsimusi raiete vajaduse kohta üldiselt. Selgitati, et tegemist on küpse majandusmetsaga, mida lähtuvalt asukohast teede ja elamute vahel on mürapuhvri säilimise eesmärgil otstarbekam uuendada etapiti ja väikeste osadena. Samuti kinnitati, et kuigi raiekava on koostatud jaanuarile eeldusel, et tööd saab teha külmunud pinnasega. Kui külma ei tule, siis töid läbi viia ei saa, raie lükkub edasi ja asenduslangid tuleb RMKl leida kuskilt mujalt. Veel tekkis küsimus Pähklimäe asumi ja Tabasalu tee vahelise langi osas, millal on see rajatud ja kui tihti hooldatud. Selgitati, et raie toimus seal 2012. aastal, järgmisel aastal istutati langile kuusk, mida on iga-aastaselt hooldatud kuni noorendikuks kasvamiseni, viimane hooldus seal toimus 2018. a. Kinnitati, et raiekavasid Pähklimäe asumi ja Tabasalu tee vahele ei kavandata enne kui kõnealune noorendik on kasvanud piisavalt kõrgeks, et toimida mürapuhvrina.

Kogukonna esindajad võtsid teadmiseks kavandatud raied. Kogukonna ettepanekul ei teostata raiet kvartali SK132 eraldis 14 elamute servas klindiastangul, raieala piir märgitakse sisse koostöös piirinaabritega.

Lisainfo: RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jürgen Kusmin, jurgen.kusmin@rmk.ee