Jaagupi ja Krundiküla koosoleku kokkuvõte

Koosolek kohaliku kogukonnaga toimus 15. septembril Jaagupis.  2020. aasta novembrisse ja detsembrisse planeerib RMK raieid Rannametsa-Ikla maantee äärsetes männikutes, mis on eeldatavalt seotud kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala), mistõttu korraldas RMK teavituskoosoleku, et selgitada ala metsade seisundit ja kavandatavaid töid. 

RMK Pärnumaa metsaülem Heiki Ärm andis ülevaate Jaagupi ja Krundiküla piirkonna riigimetsadest ja kavandatatavatest töödest. Varumisjuht Einart Kask tutvustas kavandatud raiete tehnoloogiat, laoplatside võimalikku paigutust ja muid logistikat puudutavaid küsimusi. Praaker Jüri Maal selgitas, kuidas toimub suhtlus tööde käigus tekkida võivate probleemide ilmnemisel ja lahendamisel (nt tehnika töötamise aeg, riigimetsa läbivate teede jätkuva kasutamise võimaldamine jms).

Siinsed männikud (53,6 ha) on suures enamuses (70,5%) jõudnud küpsesse ikka. Noored metsad praktiliselt puuduvad.

Arvestades piirkonna suurt külastuskoormust, avalikku huvi kui ka rannikumännikute tulevikku, on RMK lageraie asemel valinud uuendusraie viisiks aegjärkse raie, kokku 10,9 hektaril. Aegjärkne raie sobib antud juhul nii metsauuendamise kui visuaalse häiringu vähendamise aspektist. Aegjärkse raie puhul raiutakse uuendamisele kuuluvas metsas puid hajali üle raielangi kahe või enama raiejärguna. Raiejärkude vaheline aeg sõltub uuenemise edukusest, kuid pole lühem kui 6 aastat. Harvendatud metsas tekib loodusliku uuenduse näol uus noor männik. Seega aegjärkne raie võimaldab vaatajasõbralikumalt saavutada uue metsapõlve tekke.

RMK koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad, määrates majandamisvõtted ja nende ajalise jaotuse. Jaagupi ja Krundiküla riigimetsa majandamise kava aastateks 2020–2030 jagati soovijaile koosolekul ka väljatrükituna paberkandjal.

Kogukonna esindaja L. Koitla: Millist raiet tehti minu kinnistu lähedal mõned aastad tagasi?
Vastus: Tegemist on 2012. aastal 53-aastases männikus tehtud harvendusraiega (kvartal OJ187, eraldis 13;20), mille eesmärk ja teostus erineb aegjärksest raiest. Lisaks märgime, et täna me hoiualale aegjärkseid raieid ei ole kavandanud.

Valla esindaja M.-L. Kasvandik: Kus siin lähedal rannikumännikutes on võimalik näha aegjärkset raiet juba teostatud kujul?
Vastus: Lepanina tee ja vana maantee vahel (kvartal OJ184, eraldis 6) on 2012. aastal tehtud aegjärkse raie esimene järk. Täna veel ei saa otsustada teise järgu tegemise aega, otsus sünnib uuenduse kordamineku põhjal.

Kogukonna esindaja M. Visnak: Kas märgite raiutavad puud ette?
Vastus: Puid ette ei märgita, tööde teostaja on pädev valikuid tegema. Kui piirinaabritel on soove piirile jäävate puude osas (ohtlikud või vajadus säilitada), siis need lepitakse praakeriga eelnevalt kokku ja puud tähistatakse.

Kogukonna esindaja M. Tuuling: Miks jäetakse vahel langil püsti pikki (3–4m) kändusid?
Vastus: tegemist võib olla bioloogilise mitmekesisuse suurendamise eesmärgil tekitatud nn ökokändudega uuendusraielankidel. Täna kasutame säilikpuude rühmade jätmist langile.

Valla esindaja M.-L. Kasvandik: Mis ajaks on tööd planeeritud?
Vastus: töid planeerime 10 aastaks, teostamine sõltub aegjärksete raiete abil sündiva uuenduse edukusest. Esialgu räägime esimesest raiejärgust, mis läheb töösse november-detsember k.a.

Valla esindaja S. Pedassaar Annast: Kuhu tulevad laoplatsid koondatud materjalile?
Vastus: Ladustamise kohad valitakse riigimetsa pinnasteede äärde selliselt, et liiklus ei oleks häiritud, äärmisel vajadusel tehakse kokkulepe Maanteeametiga.

Kogukonna esindaja L. Koitla: Kas raiute ka Krapi ja Lemme telkimisalal - raiealale jäävad raidmed on kohaliku elanikkonna huviorbiidis, kuid tasuta neid ei tohi varuda?
Vastus: Need alad on RMK ise välja arvanud majandatavate metsade hulgast. Seal eemaldame vastavalt olukorrale vaid ohtlikuks muutunud puid. Raidmete müüki korraldab RMK-s puiduturustusosakond. Raidmeid müüme lankidel, kus RMK ise varumist ei korralda. Raidmete müük toimub aastaringselt, ostusoov registreeritakse telefonile 676 7676 helistades või e-posti aadressile kyte@rmk.ee soovi avaldades. Raidmete varumise tähtajaks määratakse ostjale maksimaalselt 60 kalendripäeva.

Koosoleku arutelu tulemusel otsustati:
1. Kõik kavandatud raied teostatakse kavas toodud mahus ja aastatel.
2. Aegjärkse raie alad mineraliseeritakse ja jäetakse looduslikule uuenemisele.
3. Hoonete lähedal kasvavate puude raie korral räägitakse valikud eelnevalt läbi maaomanikuga.
4. KAH-aladega seotud koosolekute materjalid on leitavad RMK-kodulehelt : https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/kaasamiskoosolekud

Lisainfo:
Heiki Ärm
Pärnumaa metsaülem
parnumaa@rmk.ee
telefon 503 1423