Hausma-Paluküla riigimetsa majandamise kava avaliku arutelu kokkuvõte

25.11.2020

RMK korraldas Hausma-Paluküla kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa majandamise kava (aastateks 2020-2030) tutvustamiseks ja aruteluks kohtumise kohaliku kogukonnaga .

Koosolekul RMK esindaja Marko Trave tutvustas Hausma-Paluküla KAH-ala piire ja alale koostatud metsamajanduse kava aastateks 2020-2030.

Hausma-Paluküla riigimetsa ala paikneb Kärdla lähedal ja on pindalalt 132,6 ha ühes ringpiiris terviklik ala. Kogu alast on lookuusikutesse moodustatud vääriselupaikadega kaetud ca 38 ha ja majandusmetsa on ca 93 ha. Alale on sõlmitud Hiiumaa vallaga rendileping sportimiseks ja omavalitsus koostöös Hiiumaa Spordiliiduga on rajanud sinna valgustatud suusa- ja terviserajad.

RMK on planeerinud alale harvendusraied 26,4 ha, mida planeeritakse läbi viia detsembris 2020 ja lageraied 2,5 ha planeeritakse aastasse 2024.

Kohalik elanik Märt Kesküla avaldas muret, et planeeritud raied võivad kahjustada ala puhkeväärtusi, Kärdla inimesed käivad alal jalutamas, rattaga sõitmas ja orienteerumas. Hiiumaa vallas on menetlemisel omavalitsuse üldplaneering ja selle käigus võiks ala määrata
puhkealaks.

Hiiumaa Spordiliidu esindaja Anton Kaljula ja SA Eesti Terviserajad esindaja Alari Remmelg väljendasid huvi võtta lisaks juba omavalitsuse lepinguga kasutatavatele radadele kasutusele ka looduses välja kujunenud jooksu- ja rattarajad. Lisaks on olemasolevate radade baasil huvi arendada välja ka disc-golfi rajad.

Looduses vaadati üle planeeritud harvendus- ja lageraiete kohad ja käidi ühtlasi vaatamas konfliktikohti, kus raied puutuvad kokku planeeritavate jooksu- ja rattaradadega.

Otsustati:
1. Viia planeeritud harvendusraied läbi jaanuaris 2021 arvestades raiealadele jäävate planeeritavate jooksu- ja rattaradadega moel, mis kindlustab nende radade säilimise. Rajad jäetakse oksavabaks, et oleks tagatud matkajate, jooksjate ja ratturite vaba liikumine.
2. Harvendusraiete läbiviimisel kasutatakse olemasolevaid kokkuveoteid ja riigimaanteeäärsed ribad jäetakse tihedamad, et oleks tagatud müratõke külaelanikele.
3. Enne 2024. aastal planeeritud lageraieid planeeritakse uus teavitus ja kokkusaamine kohalike elanikega, et vajadusel määrata lankidele jäävad säilikpuud ja vaadata üle selleks ajaks kokku lepitud terviseradade asetus.
4. Hiiumaa valla üldplaneeringu menetlemisel arvestatakse kohalike elanike soovi määrata ala puhkealaks ja edasisel metsamajanduse planeerimisel tuleb uuendusraiete osas arvestada tavaolukorrast enam maastiku planeerimise põhimõtetega. Tulevased uuendusraied peavad tagama ala maastikulise liigendatuse ja puhkeväärtused.
5. Hiiumaa valla Pühalepa osavallaga algatatakse spordiradade rendilepingu ülevaatus eesmärgiga täpsustada tegevusi ja rendiala piire. Rendilepingu alasse kaasatakse looduses kasutatavad jooksu- ja rattarajad. Rendialal disc-golfi harrastamisel tuleb arvestada, et
määratud vääriselupaikades seda teha ei saa, kuna on võimalik puude kahjustamine.
6. Kokku lepitud KAH-ala piirid Hausma-Paluküla piirkonnas:

Kliki pildil, et avada kaart suuremalt.

7. Planeeritud raied 2020-2030:
Kliki pildil, et avada kaart suuremalt.


Hausma-Paluküla KAH-ala metsa majandamise kava 2020-2030. Kinnitatud

Lisainfo:
RMK Planeerimise peaspetsialist
Marko Trave 
marko.trave@rmk.ee