Dirhami küla ja Kividemaa rattaraja ümbritsevate metsade majandamise tutvustuse ja arutelu kokkuvõte

12.11.2020

RMK on määratlenud ja käsitleb Dirhami küla ümbritsevat metsa kõrgendatud avaliku huviga (KAH) metsana. Dirhami küla ja Kividemaa rattaraja KAH-ala metsade majandamiseks on koostatud majandamise kava aastateks 2020-2030. Kohtumisel Läänemaa metskonna metsaülem Tanel Ehrpais tutvustas Dirhami küla ja Kividemaa rattaraja KAH-ala metsade majandamise kava 2020-2030. Vaadati üle 2020. aastal plaanitud raied ja selgitati osalejatele tööde vajalikkust ja teostamise põhimõtteid. Kohalikud elanikud selgitasid metsaraietega seonduvaid omapoolseid ootusi.

Otsustati:
1. Raied teostatakse ajavahemikul 20.11.-31.12.2020, et häirida võimalikult vähe puhkajaid ja seenelisi-marjulisi.
2. VP012 eraldus 7 tehtaval lageraiel jäetakse seemnepuud hajusalt üle langi pinna.
3. Raiejäätmed paigutatakse vaaludesse kokkuveoteede tugevdamiseks.
4. Raiete käigus ei tohi kahjustada olemasolevaid metsaradu ja peale raiet peavad need olema praguses seisukorras.
5. VP012 eraldus 7 metsuuendus rajatakse männi istutuse teel. Kui peale raiet selgub, et saab istutada ilma maapinda ettevalmistuseta, siis maapinna mineraliseerimist ei tehta. Kui aga mineraliseerimine on siiski vajalik vajalik, tehakse see võimalikult madalate
vagudena.

Lisainfo:
Tanel Ehrpais
Läänemaa metsaülem
laanemaa@rmk.ee