Rahvusvahelised looduskaitseprojektid

RMK osaleb partnerina mitmetes looduskaitseprojektides, hankides ja jagades kogemust peamiselt praktiliste looduskaitsetööde planeerimisel ja teostamisel.

LIFE programmi projektid:

 1. Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis (LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566)
  Projekti peamine eesmärk on suurendada erinevate ökosüsteemide vastupanuvõimet muutuvas kliimas, parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks ning tagada sotsiaal-majanduslik positiivne mõju ressursside säästva kasutamise kaudu.
 2. Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon)
  LIFE Baltic Sturgeon projekti eesmärgiks on HELCOMi 2020. aastal kinnitatud Läänemere tuura kaitse ja populatsiooni taastamise kava (Helcom action plan for the protection and recovery of the Baltic sturgeon Acipenser oxyrinchus, 2019-2029) täitmine Eestis.
 3. Ebapärlikarbi populatsioonide ja elupaikade taaselustamine (LIFE20 NAT/FI/000611)
  Soome-Rootsi-Eesti ühisprojekti LIFE Revives eesmärgiks on saavutada ebapärlikarbi asurkondade soodne seisund ja taastumisvõime, parandades elupaiga ökoloogilisi tingimusi.
 4. Metsa- ja põllumajandusmaastike terviklik majandamine Natura 2000 elupaikade ja liikide kaitsestaatuse parandamiseks (LIFE18 IPE/EE/000007)
  LIFE-IP ForEst&FarmLand eesmärk on kaitsta ja taastada traditsioonilisi Eesti maastikke ja ökosüsteeme ning parandada seal elavate liikide seisundit.
 5. Virumaa veed puhtaks (LIFE17 IPE/EE/00007)
  LIFE IP CleanEST on veemajanduse integreeritud projekt, mis keskendub Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumite seisundi parandamisele.
 6. Lendorava elupaikade taastamine (LIFE17 NAT/FI/000469)
  Flying Squirrel LIFE projekt keskendub lendorava olemasolevate elupaikade säilitamisele ja elupaigavõrgustiku taastamisele.

HORIZON 2020 programmi projekt:

 • WaterLANDS (H2020 No 101036484)
  Projekt kestab viis aastat (2021-2026), selles osaleb 32 partnerit 14 Euroopa riigist. Eesmärgiks on taastada inimtegevusest kahjustatud märgalasid üle Euroopa ja toetada märgalade paremat kaitset.

Muud projektid:

 • Leidissoo taastamine
  Projekti rahastab sihtasutus PlanBe, projekti koordineerimise ja järelevalvega tegeleb Michael Succowi sihtasutus ning taastamistööde tehnilise planeerimise ja tegemise eest vastutab Riigimetsa Majandamise Keskus. Kestvuseks 2022-2026. 

Lisainfo:

Mihkel Järveoja
mihkel.jarveoja@rmk.ee