DEVEPARK

Projekti kestus: september 2009 - august 2012

Projekti eesmärk: Toetada kahe riigi, Eesti ja Soome piiriülest koostööd ajalooliste parkide arendamisel ja haldamisel, sh parkide kasutusvõimaluste laiendamist läbi huvigruppide parema teavitamise ja kaasamise ning parkide kui atraktiivse ajaloolise loodus- ja kultuuripärandi tutvustamine.

Projekti partnerid: Soomest ja Eestist osaleb kokku 16 partnerit:

Projekti tegevused: Projekti jooksul valmivad mitmed parkide teemalised trükised, mis on mõeldud nii parkide kaitset korraldavatele ametnikele, pargiomanikele kui ka teistele huvilistele. Koostöös omavalitsustega valitakse välja huvitavamad Eesti pargid ja koostatakse neist pargimarsruutide trükis. Loodusainete õpetajatele valmivad pargiteemalised töölehed ja pargipuid-põõsaid tutvustav kaardikomplekt. Kogemuste vahetamiseks on kavandatud mitmed erinevad seminarid ja õppereisid erinevatele sihtgruppidele. Kuna elame interneti-ajastul, siis on tulevikus võimalik Keskkonnaameti kodulehel vaadata kogu projekti jooksul valminud pargiinfo materjale e-kujul ning rännata parkides ka virtuaalselt.

RMK tegevus projektis – Söe arboreetum: Söe arboreetumi väärtuslikum osa on rajatud aastatel 1976-1981. Edasi on liikide lisandumine olnud juhuslik - valdavalt lehtpuud ning põõsad, kuni ala arendus jäi pooleli. Tegemist on väikese grupi inimeste initsiatiivil looduga, mille eesmärk rajamisel oli luua baas võrdluskatseteks, aga eelkõige selgitada välja võõrliikide vastupidavust kliimaoludele. Ajaga on muutunud olematuks arboreetumi rajamise esialgne eesmärk:  dendroloogiline väärtus on ainult kollektsioonide alal, mille kohta on teada nii taimede kui seemnete päritolu. Ülejäänud ala on tavaline majandusmets või võsastuvad lagendikud. Ala kasutamine puhke- või külastuskohana on olematu.

Projekti tutvustamiseks ja huvirühmade kaasamiseks korraldati 29. septembril 2010 konverents, millel osales 25 huvilist. Tänaseks on RMK on algatanud diskussiooni Söe arboreetumi staatuse täpsustamiseks:

Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja järgi on pargi kaitse-eesmärk ajalooliselt kujunenud planeeringu; dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt või puhkemajanduslikult väärtusliku puistu; pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega.

Tehtud on ulatuslikud välitööd ja detailselt just kollektsiooni osas:

  • kaardistatud arboreetumisse istutatud materjali paiknemine maastikus;
  • hinnatud tervislik puude seisund;
  • määratud liikide säilimiseks olulised esmased hooldusvajadused;
  • prioritiseeritud tegevuste tähtsus;
  • koostatud kaardikiht hooldusvajaduste kohta;
  • selgitatud välja arboreetumi ala omandivormi ja kõlvikuline jaotumine.

Pargilaadsete objektide korrastamiseks on sama projekti raames Keskkonnaametil valminud pargi hoolduskava koostamise juhend:

http://www.keskkonnaamet.ee/public/Pargi_hoolduskava_koostamise_juhend.pdf

Rohkem infot: Kristjan Tõnisson 5691 8728  Vaike Pommer 514 3838