Objektide tüübistik

Mis liigitub pärandkultuuri alla?
Allpool loetelu erinevatest objektidetüüpidest. Nimekiri pole lõplik.

Kultuurmaastiku kujunemisega seotud objektid

Muinasaegsed asulakohad

Muinasaegsed kalmekohad, kääbastikud

Muinasaegsed(võimalike) rituaalidega seotud paigad

Muinaslinnused

Muinaspõllud

Maa ja rahva ajalugu kajastavad objektid läbi aegade

Ajaloolised piirimärgid

Autasumaa

Kaitseliidu ja skautidega seotud objektid

Maanteed

Maaparandusobjektid

Metsavendade punkrid

Muud mõisaaegsed tootmishooned

Mõisaarhitektuuri objektid 

Mõisakultuuri osad: pargid, paviljonid, tiigid, kunstlikud saared

Mälestuskivid

Okupatsiooniaja objektid

Pärandkultuuri märgid NL ajast: piimapukid, tootmishooned, siloaugud

Raudteerajatised

Riiklikult tähtsad objektid eelmisest iseseisvusajast

Sõjalised objektid I ja II Maailmasõjast, Vabadussõjast

Sõjalised objektid keskajast, eelmistest sajanditest

Vanad geodeetilised märgid

Vanad teetähised

Kogukonna ajalugu kajastavad objektid

Hauad

Hauatähised

Hiie- ja raviallikad

Hiied, hiiepuud, pärimustega puud

Kabelimäed

Katkuküla asemed

Katkusurnuaiad

Kellatornid

Kesk- ja rootsiaegsed külakalmistud

Kiiged, kiigemäed

Kividest ülekäigukohad

Kiviristid

Kivisillad ja -truubid, rippsillad, puitsillad

Kollektsioonid

Koolihooned

Koolmekohad, parvekohad

Kultuse- ja religiooniga seotud rajatised ning paigad

Kõrtsid

Köstritalud

Külatänavad, karjatanumad

Külavainud

Laadaplatsid

Lokulauad

Maagilised usundilised kohad (Essütaja)

Magasiaidad

Mantelkorstnad

Matusekombestikuga seotud paigad (Laudsipuud)

Moonakamajad

Munakiviteed

Pakkteed

Pao- ja pelgupaigad

Poed

Postijaamad

Pritsikuurid

Põliskülade kohad

Põlispuud

Pärandkooslused, karjametsad

Pärimustega kivid, ohvri- ja kultusekivid

Rahvamajad

Ravitsemiskohad, meditsiiniasutused

Ristimäed

Ristipuud

Seltsimajad

Soosillad

Spordirajatised

Talveteed

Tsässona kohad

Vaestemajad

Vallamajad

Vanad kabelivaremed

Vanad kohanimed

Ühis- ja hädaabitöödega rajatud objektid

Ühistegevusega seotud hooned (põllupangad, ühisuste hooned)

Traditsioonilist talumajapidamist kajastavad objektid

Aleviljeluse märgid

Asundustalud

Heinaküünid, kuhjalavad

Kaevud, karjamaakaevud, kivikünad

Keldrid

Kiviaiad, tarad

Kiviragu(-rägu)

Kodukultuuri näited 1920 - 1940

Kuivatid, lahusrehed

Laudad, tallid

Linaleoaugud

Maakojad

Muu majandushoone, rajatis

Põlised talukohad 

Püstkojad

Rehielamud

Saunad, koobassaunad

Savimajad

Sepikojad

Taluaidad

Taluhäärberid, -elumajad

Vabadiku (popsi)saunade asemed

Viljapuuaiad

Väravad

Õuepuud

Kohalikku tööndust kajastavad objektid

Jahi, kalanduse ja mesindusega seotud kohad (kalatõkked, jahikantslid, mesipuude tarupedajad)
Kiviraiduri töökojad

Kohalikud elektrijaamad

Kruusa-, liiva-, savi- ja fosvoriidikarjäärid

Laevaehituskohad

Lautrid e. valgmad

Lubjaahjud ja lubjapõletamiskohad

Meiereid

Miiliaugud, söepõletuskohad

Paadikuurid

Paemurrud

Parvetuskohad

Piirituse tootmisega seotud objektid

Potase ja klaasikojad

Põlevkivi kaevandamisega seotud maastikuobjektid

Põlevkivi kaevandamisega seotud rajatised

Raua- ja ookrileiukohad

Savitööstused, savitöngid, telliseahjud

Turbavõtukohad

Tuuleveskid

Tõrvaahjud, tõrvaajamiskohad, tärpentiinivabrikud

Tööliste majad

Vanad elektrialajaamad

Vanad meremärgid

Vesiveskid, veskitammid

Metsa ja metsamajandusega seotud objektid

Ajaloolised metsakuivenduskraavid

Ajalooliste isikute rajatud, uuritud puistud

Ajaloosündmuste, traditsioonidega seotud puistud

Eriotstarbel rajatud puistud (liivade kinnitamine,tuuletõkked jm)

Eripärase kasutuseesmärgiga puistud (vaigutuslangid jm)

Eripärase koosseisuga katsekultuurid

Eripärase maapinna ettevalmistusega või tehnoloogiaga rajatud puistud

Jäljed huvitavamate metsamajanduslike võtete rakendamisest

Käbikuivatid

Metsad, mida on uurinud tuntud teadlased

Metsaestakaadid ja saeveskid

Metsakasvatuse ja -kasutusega seotud objektid

Metsastunud pargid

Metsatööliste (roomakeste) majad

Metskonnahooned

Põlised metsateed, jalgrajad, hobuseteed

Silmapaistvad puistud ja puude grupid liigi mõõtmete või muu poolest, alleed

Silmapaistvad võõrliikidest puistud

Traditsioonidega seotud puistud

Tuletõrje veevõtukohad metsas

Tulevalvetornid

Vahtkondade kordonid

Vaigukogumispunktid

Vanad metsataimlad

Vanemate metsakorralduste jäljed (piirisihid jm)