Loodusväärtuste kaardistamine

Kõik soovijad saavad kaasa lüüa loodus- ja pärandkultuuri väärtuste kaardistamises RMK valduses olevatel maatükkidel, mis pole veel registreeritud. 

Oodatud on info:

  • I ja II kaitsekategooria liikide kohta
  • kaitset väärivate koosluste ja elupaigatüüpide kohta (näiteks vääriselupaik)
  • uute pärandkultuuri objektide kohta
Kaitsealuste liikide info esitab RMK Keskkonnaametile, kes seda kontrollib ja sobivusel keskkonnaregistrisse kannab.

Olemasolevat avalikku infot maatüki kohta on võimalik vaadata Maa-ameti looduskaitse- ja Natura 2000 kaardirakendusest. Tuletame meelde, et selleks, et tagada liikide kaitse, ei näita Maa-ameti geoportaal ega keskkonnaregister tavakasutajale infot I ja II kaitsekategooria liikide täpsete leiukohtade kohta.