Blogi eesmärk on kajastada RMK Looduskaitseosakonna töötajate tööga seotud emotsioone ja mõtteid ning teavitada avalikkust looduskaitsetöödega seotud kordaminekutest ja probleemidest.  Blogi sissekanded väljendavad RMK LKO töötajate isiklikke mõtteid ja veendumusi ning ei väljenda RMK ametlikke seisukohti. Blogi ei ole RMK ametlik suhtluskanal. Head lugemist! 
30. jaanuar, 2017

45 000 - äkki tulebki täis!

Kohati ebarealistlikuks peetud poollooduslike koosluste eesmärk 45 000 ha aastaks 2020 on muutumas reaalsuseks. 
Poollooduslike koosluste (PLK) teema on looduskaitses üks kõige emotsionaalsemaid ja mõneti ka vastuolulisemaid. Sellega on seotud looduskaitses kõige rohkem ametnikke ja tavakodanikke, kellele see toob igapäevase leiva laule. Ja nagu maamajanduses ikka, siis eks igaüks on oma maanurgas kõige targem ja seda ilma igasuguse irooniata.

Riiklikult on poollooduslike koosluste hooldamise eesmärgiks 2020 aastaks seatud 45 000 hektarit hooldatud kooslusi. Kusjuures sarnaselt rangelt kaitstavate metsade eesmärgile koosneb see elupaigatüüpide kaupa väiksematest teetähistest. Veel mõni aasta tagasi tundus see kõik suhteliselt saavutamatu, kuid pideva tegevusega on praeguseks jõutud koera sabani. Viimane on küll pikk ja keerdus, kuid soodsate olude korral võib isegi õnnestuda või jõuda selle otsale vähemalt väga lähedale.  

Allolev tabel on koostataud koostööd Keskkonnaameti töötaja Marko Angerjärvega ning võtab ülevaatlikult kokku PLK hetkeseisu Eestis ja RMK maade osa selles. 

Eupaigatüüp LAK eesmärk 2020 hoolduses elupaigatüüpide pindala Hooldamisel ja taastamisel olevate elupaigatüüpide pindalad 2016 lõpu seisuga Kasutusse antud elupaigatüüpide pindala RMK maadel Üle-eestilised vajakud 2017 jaanuari seisuga Kasutusest väljas olevate elupaigatüüpide pindala RMK maadel JRO maadel paiknevate elupaigatüüpide pindala Huvi erinevate elupaigatüüpide rentimiseks riigimaal (30.01.2017)
1630* Rannaniidud 10800 10951 4346 -151 1059 3298 1026
4030 Kuivad nõmmed 290 90 10 200 606 6 2
5130 Kadastikud 500 465 370 35 189 63 16
6210, 6210* Kuivad niidud lubjarikkal mullal 2420 2227 711 193 227 95 44
6270* Liigirikkad niidud lubjavaesel mullal 1880 1538 547 342 527 93 53
6280* Lood (alvarid) 7700 5651 2022 2049 632 198 103
6410 Sinihelmikakooslused 650 555 503 95 286 51 0
6430 Niiskuslembesed kõrgrohustud 370 1012 450 -642 377 53 31
6450 Lamminiidud 12200 9228 9234 2972 3439 391 244
6510 Aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud 1340 2125 438 -785 277 115 59
6530* Puisniidud 3300 936 498 2364 732 56 570
7230 Liigirikkad madalsood 1900 1875 1610 25 1871 589 596
9070 Puiskarjamaad 1650 1017 614 633 306 31 430
Kokku 45000 37670 21354 7330 10528 5039 3175

Numbreid vaadates ilmneb, et riigimaad on domineerivaks eelkõige märjemate elupaigatüüpide (sinihelmika kooslused, madalsood, lamminiidud) puhul, aga ka teiste puhul on riigimaade roll märkimisväärne.

Kui vaadata vajakuid elupaigatüüpide lõikes, siis torkab silma, et RMK vastutus on ilmselt suurim lamminiitude vajakute katmisel. Selle teemaga on viimastel aastatel ka aktiivselt tegeldud, nimelt on suurimad infrastruktuuriinvesteeringud tehtud lamminiitudele ligipääsude parandamiseks ja see jätkub ka järgnevatel aastatel.

Samas on päris huvitav võrrelda vajakutega inimeste poolt avaldatud soove erinevate elupaikade kasutusse võtmiseks riigimaal. Selgelt joonistub välja soov võtta suuri alasid rendile rannaniitude ja madalsoode osas. Viimased on aga võrdluses teiste elupaigatüüpidega suhteliselt hästi esindatud ja seetõttu meie silmis jällegi vähem prioriteetsed.

Positiivne on, et puiskarjamaade ja puisniitude osas on kasutussevõtmise valmidus küllaltki suur. Kahjuks paikneb suur osa potentsiaalsetest aladest aga saartel, kus viimaste aastate ulatuslikud PLK  taastamistööd  on tekitanud olukorra, et raietega tekkiva puidu realiseerimise võimalused on hakanud piirama edasist taastamist. Kümnete tuhandete tihumeetrite puidu aastateks hunnikusse jätmine ei ole lihtsalt otstarbekas. See omakorda takistab meil suuremahuliste raiekohustuste võtmist vähemalt 2017 aastal.

Allpool olev video on tehtud Hiiumaal Sarve MKA-l taastatud loopealsel. Siit peaks saama ettekujutuse millised puidukogused taastamistööde käigus tekivad e. miks on neid lokaalselt keeruline realiseerida. Suurema metsaga raieala pind oli siin ca 45 ha. Kogu taastatava ala suurus ca 100 ha. Sarnaseid ladusid on meil saartel veel mitmeid.



Seega 45 000 tuleb meile vaikselt aga kindlalt  järjest lähemale. See omakorda tõstatab veelgi teravamalt hooldamise kvaliteedi ja tulemuslikkusega seotud küsimused.







 






   

Lisa kommentaar

Email again: