Siia asustamise päev


Kuupäev:
09.10
Asukoht
  • Paikuse Pärnumaal - juhis kohale tulekuks
    Kalad asustame Pärnu jõkke Pärnumaal Paikusel, Reiu jõe suubumiskohast Pärnu pool. Pärnu-Tori maanteelt tuleb keerata Pärnu jõe äärde väikese teeviida „Paikuse lustipark“ juures. Täpse asukoha leiad kaardilt.
RMK Põlula kalakasvatustalituse põhitegevuseks on hävinud või nõrkade kalapopulatsioonide taastamine. Praegu tegeletakse lõhe, siia ja vähesel määral harjuse noorkalade kasvatamise ja asustamisega, kuid varasematel aastatel on kasvatatud ka meriforelli ja jõeforelli. RMK-ga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Viimane oli asutatud Keskkonnaministeeriumi hallatava asutusena juba 1994. aastal. Asutamisest alates on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 5,3 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala ning see töö toimub teadlaste soovituste kohaselt.

Noorkalade kasvatamine saab alguse sügisel marja ja niisa võtmise ning viljastamisega. Mari inkubeerub haudemajas ca 4 kuud. Aprillis õpetatakse koorunud vastsed sööma tehases valmistatud kuivsööta. Need etapid on kalakasvatustöös väga vastutusrikkad, kuna lõpptulemus sõltub marja ja vastsete õigest hooldamisest. Kui väljatulek on hea, asustatakse väiksem osa kalu juba kevadel vastsetena ja/või sama aasta sügisel samasuvistena. Suurem osa lõhedest viiakse jõgedesse kas ühe- või kaheaastastena. Need kalad ka märgistatakse rasvauime äralõikamise teel. See on massmärgistamine, mis näitab kalade kalakasvanduse päritolu. Täpsemate andmete saamiseks kalade rännete, kasvukiiruse jms kohta märgistatakse igast kaheaastaste asustamispartiist ca 10% individuaalmärgistega. Marja võtmisest kuni noorkalade asustamiseni kasvab lõhe noorkala kalakasvataja hoolsa pilgu all kuni kaks ja pool aastat. Põlula kalakasvanduse aastaringsest tööst annab üksikasjalikuma ülevaate film „Lõhering“.

Siiakasvatusega on Põlula kalakasvandus katseliselt tegelnud kahel viimasel aastal ja esimesed kogemused on lootustandvad. Kasvatusobjektiks on Pärnu poolsiirdesiig, kes elab meres, aga kudemiseks tuleb Pärnu jõkke. Teadlaste hinnangul on selle siiapopulatsiooni seisund halb ning asurkonna turgutamiseks tuleks kasvatada ja asustada samasuviseid noorkalu. 2016. aastal asustas Põlula 34 tuhat samasuvist siiga, tänavu on nende kogus väiksem -7 tuhat, sest marja saamine ei õnnestunud kuigi hästi. Pärnu poolsiirdesiia asurkond on nii väikeseks jäänud ja seetõttu on siiakasvatuse põhimureks marjakalade püügi ajastamine.

Lisaks kalakasvatusele kogub ja talletab Põlula kalakasvatus märgistatud kalade taaspüügiinfot, edastab seda Eesti ja teiste riikide teadusasutustele. Saadud teabe põhjal tehakse esmaseid analüüse kalade rännete ja kasvukiiruse kohta.

Siia asustamise päeval oli soovijatel võimalik ise noorkalu ämbriga vette viia, ülejäänud kalad asustati spetsiaalse toru abil otse konteinerist. Asustamise käigus sai teada, kuidas on siia kasvatamise katse kalakasvanduses õnnestunud ja millised on tulevikuplaanid.

Vaata videolõiku siia asustamise päevast ERR-i vahendusel.
Siia asustamise päeva fotod.

Registreerumine õnnestus!

Soovin osaleda