Toetatud uurimisprojekt 2016

Kuusikute raieaja ja raieviiside mõju patogeenide levikule ja arvukusele ning puistu elurikkusele viljakates kasvukohatüüpides

Hariliku kuuse enamusega puistud on Eesti puistutest suurima kasumlikkusega. Samas senised majandamisvõtted pole taganud kuusikute head tervislikku seisundit. Pärast raiete teostamist suureneb juuremädanikega nakatumise risk, eriti viljakates kuusikutes.

Projekti käigus hinnatakse erinevate metsamajandamise võtete ja teostamise aja mõju patogeenide arvukusele, mullaelustikule, epifüütidele, analüüsitakse tüvepuidu sortimentide väljatulekut, samuti majanduslikku kahju. Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös.

Projektijuht: Rein Drenkhan Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Leho Tedersoo, Hardi Tullus, Tiia Drenkhan, Raul Rosenvald, Piret Lõhmus, Katrin Rosenvald

Projekti kestus: 36 kuud

Rahastamise maht: 299 913 eurot